تحلیلی بر زمینه های توسعه گردشگری در نواحی روستایی، با تاکید بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: دهستان دستجرده، شهرستان طارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشیار و مدیر گروه جغرافیا در دانشگاه زنجان

چکیده

بهره مندی از آثار و نتایج گردشگری روستایی نیازمند ارزیابی و بررسی زمینه های این نواحی جهت توسعه گردشگری در این نواحی می باشد. یکی از زمینه های ضروری، وجود سرمایه اجتماعی مطلوب در جامعه میزبان می باشد. در همین راستا، در تحقیق حاضر به تحلیل سرمایه اجتماعی جهت توسعه گردشگر و در منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی، از نظر ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه)‌، روش تجزیه و تحلیل به صورت توصیفی و استنباطی (مدل پرومتی و ضریب همبستگی) می‌باشد. قابل ذکر است که یکی از مراحل مدل پرومتی وزن دهی به شاخص‌ها می‌باشد. در تحقیق حاضر وزن دهی شاخص‌ها به روش دلفی انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد، وضعیت سرمایه اجتماعی روستاهای مورد مطالعه جهت جذب گردشگر در وضعیت مطلوبی قرار داشته و شاخص مشارکت اجتماعی بیشترین همبستگی را با سرمایه اجتماعی دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Potentials of the Development of Tourism Industry in Rural Areas with an Emphasis on Social Capital

نویسندگان [English]

  • Behrouz Mohammadi yeganeh 2
  • nasrin saeedi 1
2 University of Zanjan
چکیده [English]

Rural tourism as a specific kind of tourism is able to solve a great deal of urban areas’ problems such as poverty and unemployment, if it is organized and planned as regards social, cultural and financial features, needs and issues. Profiting from the effects and results of rural tourism needs the evaluation and studying of the potential of areas for tourism development. The nature and methodology of the present study, is descriptive-analytical. Using the factors in table 1, this research has considered evaluating social capital in the area under study, based on the four indexes and forty items. The local territory is the Dastjerde rural district in Tarom township located in Zanjan. This rural district in the 2012 census, has been reported to have 13 villages, 2083 households, and 7309 population. In order to specify the sample size, the Cochran formula has been used and 280 households has been selected as the sample number. The results from the study show that the status of rural capital in the villages under study is in a proper level for attracting tourists and the social cooperation is closely linked to social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Tourism
  • Rural Development
  • Social capital