اثرات گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ملهم دره و ترخین آباد همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سیناهمدان

2 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

گردشگری به طور فزاینده‌ای با مسئله‌ی کاهش فقر در کشورهای درحال‌توسعه دارای پیوند مستقیم بوده و به کار گرفته می‌شود. چارچوب معیشت پایدار توریسم محور (SLFT)، یکی از رویکردهای تحلیلی جدید، در زمینه توسعه روستایی است که در سال‌های اخیر برای بررسی توسعه روستایی و کاهش فقر، بسیار مورد توجه و کاربرد قرارگرفته است. بنابراین، این تحقیق با هدف تحلیل پیامدهای معیشت (اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و نهادی پایدار) گردشگری در روستاهای ملهمدره و ترخین آباد همدان به‌صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری ۳۰۱ نفر از سرپرست خانوارهای روستایی را تشکیل داده که با استفاده از فرمول کوکران و به صورت تصادفی ساده ۱۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن به وسیله اساتید و متخصصین نرم‌افزار موضوعی تأیید و پایایی ضریب آلفای کرونباخ (81/0= α) حاصل شد. جهت انجام آزمون‌های آماری از نرم‌افزارهای SPSS21 استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی، نشان می‌دهد که چهار عامل در مجموع 14/50 درصد واریانس کل را تبیین کرده‌اند و از دیدگاه جامعه‌ی موردمطالعه، چهار مؤلفه‌ی پیامدهای اقتصادی پایدار، پیامدهای اجتماعی پایدار، پیامدهای زیست‌محیطی پایدار، پیامدهای نهادی پایدار به ترتیب از مهم-ترین مؤلفه‌های مؤثر مربوط به پیامدهای معیشت پایدار گردشگری روستایی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of tourism on sustainable rural livelihood (Case Study: Molham-Darreh and Tarkhin-Abad villages of in Hamadan Province)

نویسندگان [English]

  • Mousa Aazami 1
  • nahid hashemi amin 2
1 Associate prof, Department of Rural Development, Bu- Ali Sina University, Hamedan
2 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده [English]

Tourism has increasing link with poverty reduction in developing countries that affecting it as a poverty reduction strategy. Sustainable livelihoods framework for tourism (SLFT), as a new analytical approach in the field of rural development and poverty reduction has frequently been applied in recent years. Nowadays, the role of tourism in contributing to the development of rural areas is obvious for everyone and rural tourism as a form of tourism industry is important in rural and regional development policy and planning. This study as a survey aiming to analyze the livelihood outcomes (social, economic, environmental and sustainable institutional) of Molham-Darreh and Tarkhin-Abad tourism centers. Statistic population consisted of 301 persons from rural heads of households in which 140 persons were selected as sample group according to Cochran formula. The main instrument for data collection was a questionnaire that its validity was confirmed by professors and experts of the software. Also, its reliability was gained using Cronbach's alpha coefficient (α= 0/81). For statistical analysis SPSS21 software was used. Results of factor analysis showed that four intended factors including sustainable economic outcomes, sustainable social outcomes, sustainable environmental outcomes and sustainable institutional outcomes as the most important factors affecting the sustainable livelihoods of rural tourism are outcomes. These factors totally had %50.14 of the total variance in applied factor analyze. Also it can be concluded that the planning of sustainable livelihoods based rural tourism is the effective factors in developing and improving sustainable rural tourism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Poverty Decrease
  • Sustainable Livelihoods
  • Outcomes livelihood