اولویت‏بندی و سطح‏بندی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی : شهرستان مشگین‏شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

چکیده

روستاهای شهرستان مشگین‏شهر به دلیل داشتن جاذبه‏های وسیع گردشگری و تاریخی و دارا بودن پتانسیل‏های بالای گردشگرپذیری، امکان انتخاب فرصت‏های گردشگری مختلفی را برای گردشگران فراهم کرده است . در این تحقیق با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به مقایسه معیارهای گردشگری و همچنین اولویت‏بندی و سطح‏بندی روستاهای گردشگری مورد مطالعه در شهرستان مشگین‏شهر پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر ، گردشگران روستاهای مورد مطالعه و متخصصان و اساتید دانشگاهی بودند که در زمینه گردشگری روستایی دانش و تجربه کافی داشتند. بدین ترتیب که مهم‏ترین معیارهای تاثیرگذار بر گردشگری از دیدگاه گردشگران انتخاب شدند و در قالب یک پرسشنامه ، مورد مقایسه زوجی قرار گرفتند سپس چهار گزینه گردشگری در روستاهای مورد مطالعه انتخاب شد و امتیاز این گزینه ها نسبت به تک تک معیارها در قالب یک پرسشنامه توسط متخصصان و اساتید دانشگاهی تعیین شد. نتایج تحقیق حاضر نشانگر این امر است که معیار زیرساختی و خدماتی با امتیاز و وزن نهایی 415/0 بیش‎ترین تاثیر را در توسعه و یا عدم توسعه مناطق هدف گردشگری داشته و مهم‏ترین عامل در سطح‏بندی روستاهای موردمطالعه بوده است و بر اساس نتایج مدل، روستای موئیل با امتیاز نهایی 501/0 در رتبه اول قرار گرفته و روستای انار با امتیاز نهایی 318/0 در رتبه دوم و روستای قصابه با امتیاز نهایی 181/0 در رتبه سوم قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritization and ranking of the target villages Tourism

نویسنده [English]

  • Ali Arshadi 2
2 MA in Geography and Rural Planning, University of Mohaghegh Ardabili , Iran .
چکیده [English]

Meshgin city due to the vast rural tourism and historical attractions and has a high potential for attracting tourists, a choice of different tourism opportunities offered to tourists. In this study, using AHP to recreational factors as well as prioritization and ranking of tourist villages in the city Meshgin has been studied. The population of the study, tourist villages, experts and university professors who had enough knowledge and experience in the field of rural tourism. Thus, the most important measures affecting tourism were selected from a tourist, And in the form of a questionnaire, comparisons were paired Then, four places in the villages were selected And the score attributed to each criteria in the form of a questionnaire was determined by experts and academics. This study indicates that The infrastructure and service standards with a score of 415/0 final weight the most impact on tourism development or lack of development in targeted areas. And the most important factor is the level of rural area And based on the results of the model village with a final score of 501/0 in the first place was Moeil. And onar village with a final score 318/0 in second place with a final score 181/0 in the village Qsabh is ranked third.

کلیدواژه‌ها [English]

  • target villages tourism
  • rural tourism ranking
  • AHP