شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ایجاد سازمان های یادگیرنده در کسب و کارهای صنعت توریستی استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم، قم

3 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ایجاد سازمان های یادگیرنده در کسب و کارهای صنعت توریستی استان قم می باشد. این تحقیق از نظر نوع روش، تحقیقی توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق در بردارنده شامل مراکز خدماتی، رفاهی و توریستی در استان قم می باشد. روش نمونه گیری بصورت در دسترس می باشد که از طریق آن ابزار گردآوری داده ها یعنی پرسشنامه تحقیق بصورت تصادفی در میان مدیران کسب و کارهای توریستی توزیع شده است. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t استفاده شد و برای رتبه بندی عوامل موثر بر سازمان یادگیرنده از روش TOPSIS بهره گرفته شده است. در این مطالعه تاثیر هر سه سطح فردی و گروهی و سازمانی بعنوان عوامل اثرگذار در ایجاد سازمان یادگیرنده در این کسب و کارها مورد تائید قرار گرفت. همچنین متغیرهای یادگیری مداوم ، تحقیق و گفتگو،یادگیری گروهی، سیستم ادغام شده و توانمندسازی نیز جز عوامل موثر بر سازمان یادگیرنده شناسایی شد. در این میان تاثیر متغیرهای پیوند با سیستم و مدیریت راهبردی بر ایجاد سازمان های یادگیرنده مورد تائید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Factors Affecting in Creating Learning Organizations on Tourist Industry Businesses in Qom

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Maleki 2
  • seyed ahmad alavi 3
2 University of Qom
3 Islamic azad university
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and ranking the factors affecting in creating learning organizations in tourist industry businesses in Qom. Research method is descriptive-survey. The population of this research includes service, tourist and facilities centers in Qom. Sampling method is convenience. Data gathered by the questionnaire distributed among business executives in centers. The collected data were analyzed by SPSS software and to ranking the factors affecting on learning organization used TOPSIS method. The results show that individual, group and organizational levels are effective factors in creating learning organizations in these businesses was confirmed Relationship marketing has a significant impact on customer loyalty, hedonic perceived value and utilitarian perceived. Also continuous learning, research and dialogue, learning teamwork, systems integration and empowerment were identified as the factors affecting in learning organization, impact of strategic management and connection with System were not confirmed.Also continuous learning, research and dialogue, learning teamwork, systems integration and empowerment were identified as the factors affecting in learning organization, impact of strategic management and connection with System were not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learner Organizations
  • Individual Factors
  • group factors
  • Organizational Factors
  • Qom’Tourist Industry Businesses