تحلیل زمانی آسایش زیست اقلیمی تالاب هشیلان بر اساس مدلهای بیوکلیمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور پلدختر

چکیده

یکی از راهبردهایی که اخیرآ در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه توریسم در نواحی محروم و دارای پتانسیل های لازم برای گسترش گردشگری می باشد. اگر اکوتوریسم و طبیعت گردی به نحوه ی مناسب برنامه ریزی و مدیریت شود، می تواند خالق یا محرک یک فرایند توسعه یافته برای حصول به پایداری توسعه در نواحی کم توسعه یافته شود. تالاب هشیلان به لحاظ برخورداری از تنوع زیست محیطی ، جاذبه های متعدد توریستی ، زیست بوم های جانوری و گیاهی و برخی از جاذبه ها و پدیده های طبیعی از جایگاه مهمی در غرب کشور برخوردار است. شرایط آسایش انسانی، مجموعه شرایطی است که از نظر گرمایی حداقل برای 80 درصد مردم جامعه مناسب باشد، تحت چنین شرایطی است که ارگانسیم انسانی می تواند بیلان حرارتی خود را در بهترین شکل موجود حفظ نماید، بدون اینکه دچار کمبود یا مازاد انرژی شود. در این پژوهش از میان عوامل محیطی تاثیر گذار بر آسایش انسان، از داده های میانگین روزانه پیراسنجه های دمای هوا به سلسیوس، میانگین سرعت باد غالب به متر در ثانیه و رطوبت نسبی به درصد ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه در طی دوره آماری 1395- 1360 استفاده شده است. نتایج ارزیابی آسایش حرارتی در تالاب هشیلان بر اساس مدلهای The psychological pressure Index ،Baker, wind chill index نشان می دهد که در 4 ماه آذر تا فروردین به دلیل سرمای هوا، شرایط عدم آسایش اقلیمی در تالاب هشیلان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis Time Of Comfort Environmental Bio Climate Based On Wetland Hshylan Models Bio Climate

نویسنده [English]

  • mehdi mehdinasab
عضو هییت علمی
چکیده [English]

One of strategy which have recently been considered in most countries, tourism development in deprived areas with potential for tourism development. If ecotourism and nature guides to the proper planning and management, can be a creator or triggers a process for achieving sustainability development in the least developed areas. Hashilan wetlands in having the biodiversity, numerous tourist attractions, animal and plant habitats and other natural phenomena of attraction and an important place in the West of the country. Human comfort conditions, conditions that collection of the heat for at least 80percent population is appropriate, Under such conditions that human Argansym can can maintain existing balance of heat itself in best shape, without being deficiency or excess energy. The study of environmental factors affecting human comfort, Variables the mean daily air temperature in Celsius, the average wind speed in meters per second relative humidity in percent, Kermanshah synoptic stations during statistical period 1981- 2017 have been used. Evaluation results thermal comfort in wetland Hashilan based on models The psychological pressure Index, Baker, wind chill index shows that at 4 months of December to April because of the cold weather, climate conditions, lack of comfort in the pond there Hashilan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate comfort bio
  • indices Bio climate
  • Hshylan wetlands
  • Kermanshah city