ارزیابی توانمندی های توریسم روستایی و نقش آن در توسعه روستایی نمونه موردی: بخش لاشار در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 سیستان و بلوچستان

چکیده

صنعت گردشگری روستایی در حال حاضر یک از منابع مهم تولید ، درآمد ، اشتغال و ایجاد زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی است. گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخش های مهم فعالیت های اقتصادی محسوب می شود و آن را سیاستی برای توسعه متعادل سرزمینی وآمایش بهینه سرزمین قلمداد می کنند. بخش لاشار در شهرستان نیکشهر به دلیل وجود جاذبه های فراوان گردشگری، قدمت دیرینه و دارای آثار تاریخی، جاذبه های طبیعی یکی از قطب‌های گردشگری شهرستان و استان می باشد. در این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل S.W.O.T. پتانسیل ها، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای توسعه توریسم روستایی درروستای بخش لاشار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده های استفاده شده در این تحقیق براساس اطلاعات و آمار مرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی و گرشگری و همچنین نظریات کارشناسان امر جمع آوری شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد راهبردهای آمایش سرزمین در زمینه گردشگری در منطقه لاشار به راهبردهای تهاجمی (SO ) نزدیک تر می باشد و برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری ها باید در زمینه نقاط قوت و فرصت ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assess the capabilities of rural tourism and its role in rural development Case Study: lashar in Sistan and Baluchestan Province

چکیده [English]

Rural tourism industry is already one of the major sources of income, employment and development of rural infrastructure to achieve sustainable development. Rural tourism in today's world is one of the most important sectors of economic activity and the policy for balanced development of the land territory Vamaysh considers optimal. Lashar a lot of tourist attractions in the city because there Nikshahr, a long history and has monuments, natural attractions the city and the province is a tourism hub. In this descriptive study - an analysis using the model S.W.O.T. Potential, weaknesses, opportunities and threats are analyzed lashar development of rural tourism Village is located. The data used in this study is based on data and Statistics Center of Iran's Cultural Heritage Organization and Grshgry and experts has been collected. The results of this study suggest strategies for land use planning in the field of tourism in the region Wiki aggressive strategies (SO) is closer and planning and investments must be in the context of strengths and opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Rural tourism"
  • "land use"
  • Rural Development
  • Sistan and Baluchistan
  • lashar