تحلیل آثار زیست محیطی – اقتصادی و فرهنگی گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان مطالعه ی موردی ( روستای فش ، شهرستان کنگاور )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مترجم

2 هیات علمی

چکیده

امروزه گردشگری از جنبه های مختلف اثرات شگرفی را بر حیات روستا برجا می گذارد. آگاهی از دیدگاه جامعه ی میزبان به عنوان عرضه کننده محصول گردشگری اهمیت فراوان دارد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی دیدگاه روستاییان نسبت به اثرات گردشگری روستای فش شهرستان کنگاورپرداخته است .جامعه اماری روستاییان و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 226نفر به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند .برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه و طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss 18 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد اثرات گردشگری مثبت و منفی معناداری دراین منطقه وجود دارد. بطوریکه در زمینه ی اقتصادی باعث ایجاد مشاغل جدید، افزایش درآمد، تمایل به مشاغل خدماتی، افزایش هزینه های زندگی و شکاف درآمدی و در حوزه اجتماعی- فرهنگی باعث افزایش ارتباطات و آگاهی عمومی، کاهش امنیت برای زنان و دختران، افزایش جرم و همچنین در زمینه زیست محیطی باعث تخریب محیط زیست و همچنین بالا رفتن انتظارات و آگاهی روستائیان در ارتباط با حفاظت از محیط زیست و .... شده است.
بنابراین برنامه ریزی نظامند و مشارکت روستاییان فش در بخش گردشگری می تواند موجب تغییر و تحول در ابعاد اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی در زندگی مردم روستا شود و از اثرات منفی زیست محیطی گردشگری بکاهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of rural resident vision about environmental – economic and cultural effects (case study: Fash village, Kangavar province)

نویسنده [English]

  • bizan rahmane 2
2 haatealmi
چکیده [English]

Today; tourism leaves from different social-cultural; economic and environmental aspect of dramatic effects on rural life.
Awareness is important from the perspective of the host society as a supplier of tourism products .
THE study was a survey and descriptive-analytical approach to the effects of Fash rural tourism city Kangavar.
THE population of the villagers as statistical society and the sample size were selected the method a systematic random sample with Cochran formula 226 person .
Likert scale and questionnaire was used for data collection and software spss18 for data analysis. The findings show, there is effects of tourism significance positive and negative in this area. As in economic field cause create new jobs, increasing income, optionally service jobs, increased cost of living and the income gap and in the field of social-cultural, cause increase communication and public awareness reduced security for women and girls, increasing crime and also in the field environmental, cause environmental degradation and also high expectations and awareness of villagers in connection with environmental protection .
Thus systematic planning and taking part villagers Fash in the tourism sector could change the economic and cultural - social aspects life of the rural population and reduce the negative environmental impacts of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Tourism Effects
  • Host community