ارزیابی ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی(مطالعه موردی : شهر تبریز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ تهران

2 استادیار گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه مازیار رویان، مازندران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

5 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی در شهر تبریز در فروردین ماه 1394صورت پذیرفته است.تحقیق حاضر،از نظر هدف،کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است.همچنین از نرم افزارهای SPSS 16 وLisrel 8.5 از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است.جامعه آماری، شامل گردشگرانی است که در دوره زمانی نوروزسال 1394 در مکان های تجمع گردشگران در دسترس بودند. در این تحقیق از مدل کونکنیک و روزیر (2009)که دارای چهار بعد آگاهی از برند، تصویر برند،کیفیت ادرک شده و وفاداری به برند می باشد، استفاده شده است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که علاوه بر تصویر برند،وفاداری به برند،کیفیت ادراک شده وآگاهی به برند مقصد گردشگری نیز به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند شهر تبریز تأثیر دارند و از نظر اهمیت،وفاداری به برند مهم ترین عامل تاثیر گذار شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of brand equity in the tourist destination From the perspective domestic tourists (Case Study: Tabriz city)

نویسندگان [English]

  • jafar bahari 1
  • banafsheh farahani 2
  • Shahla Bahari 3
  • Marjan Bazleh 4
  • Hamed Bahari 5
چکیده [English]

present research aimed to Evaluation of brand equity in the tourist destination From the perspective domestic tourists in Tabriz City in the March 2015 has been done. This study, in terms of target, applicable and based on collection data, descriptive survey. As well as, from the Spss 16 and Lisrel 8.5 software’s different methods of descriptive and inferential statistics to analyze data and test hypotheses have been used. The statistical population, including tourists who in Period Norooz year 2015 at Aggregation places were available tourists. In this research, from konecnik & Ruzzier(2009) model Which has four dimensions brand awareness, brand image, perceived quality and brand loyalty is used. Provided results showing that In addition to the Brand image, Brand loyalty, Perceived quality and Tourism destination Brand awareness Also Directly on brand equity Tabriz City Have an impact. And of the importance of brand loyalty is the most important factor influencing. And In terms of importance brand loyalty the most important factor effective Known.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism destination brand Equity
  • brand awareness
  • Brand Image
  • Brand loyalty
  • Perceived Quality