سطح‌بندی شهرستان‌های استان همدان بر اساس ظرفیت‌های گردشگری با استفاده از تکنیک تحلیل عامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی ملایر، ایران، ملایر

چکیده

برنامه‌ریزی مناطق گردشگری با در نظر گرفتن ظرفیت در این مناطق صورت می­پذیرد و این مهم سبب خواهد شد که هدایت گردشگران با انسجام بیشتر صورت پذیرد. در نتیجه آثار سوء حضور جمعیت در برخی نقاط که هزینه‌های زیست محیطی را در پی خواهد داشت به حداقل کاهش خواهد یافت. این پژوهش با هدف اصلی ظرفیت­بندی گردشگری بر اساس برخی از عوامل مؤثر جاذب گردشگر شهری و با بهره‌گیری از مدل­های آماری پیشرفته می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و از حیث برداشت اطلاعات پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss 19 استفاده شده است. نتایج اولیه این تحقیق مشخص کرد که معیارهای مورد نظر برای ظرفیت­بندی گردشگاه­های شهری در استان به ترتیب عبارت از همدان، ملایر، کبودرآهنگ، نهاوند، تویسرکان، رزن، اسدآباد و بهار می‌باشند. پس از الویت­دهی، مناطق مورد مطالعه را از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری ظرفیت­بندی شد که همدان و ملایر در سطح بسیار خوب و شهرستان‌های کبودرآهنگ و نهاوند در سطح متوسط و شهرستان تویسرکان در سطح ضعیف و شهرستان‌های رزن، اسدآباد و بهار در سطحی بسیار ضعیف قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Cities of Hamedan province based on Tourism Capacity Using ANOVA

نویسندگان [English]

  • Azita Nobakht Nejat
  • Mahmood Amiri
1- PhD candidate of urban planning, Islamic Azad University, Malayer Branch, Malayer, Iran,
چکیده [English]

Planning the tourism areas is performed by considering the potentials of these areas, and this will lead to greater co-ordination among the tourists. As a result, the effects of overpopulation in some places that will result in environmental costs can be minimized. This research is based on the main objective of tourism capacity building according to some of the most effective attractions of urban tourists and using advanced statistical models. The research method is descriptive-analytical and in terms of gathering data is a survey study. The data analysis was performed using SPSS software version 19. The results of the research indicated that the criteria for capacity building of urban walkways in the province in order are Hamedan, Malayer, Kabudarahang, Nahavand, Toyserkan, Razan, Asadabad and Bahar respectively. After prioritization, the understudied areas were determined in terms of tourism infrastructure based on which Hamadan and Malayer had a very good, Kabudarahang and Nahavand middle, and Tuyserkan weak and the cities of Razan, Asadabad and Bahar very weak tourism infrastructures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism capacity
  • Hamedan province
  • Sustainable Income
  • tourism infrastructure
  • Transportation