ارزیابی قابلیت پیاده راه در چارچوب رضایتمندی گردشگران نمونه موردی : پیاده راه علم الهدی رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه مازیار رویان ,گروه شهرسازی

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پیشرو در جهان توسعه فراوان یافته است و بسیاری از کشورها با بهره گیری از فاکتورهای جذب توریسم همچون محورهای پیاده به تقویت حرکتهای توریستی خود پرداخته و وضعیت خود را بهبود می بخشند. مسیرهای پیاده توأم با نشانه ها و نقاط عطف مانند مکانی برای قرائت سناریوی شهری و حفظ پایداری خاطره ی شهر می باشند. قابلیت جذب گردشگری نه تنها برآورنده نیازهای مربوط مسیر پیاده راه است بلکه به عنوان یک ضرورت برای حل مسائل ارزشمند نهفته در دل شهرها از جمله جذب گردشگرتلقی میگردد. هدف اصلی این بررسی ارزیابی قابلیت پیاده راه و تعیین اثرگذاری و ارتباط آن برجذب و رضایت گردشگران پیاده راه علم الهدی می باشد. در انجام پژوهش , ابتدا از روش شناسی اسنادی وکتابخانه ای با رویکرد بازنگری نظام مند منابع مرتبط , جهت شناسایی معیارهای اصلی پیاده راه بهره گرفته شد و باروش ترکیبی, مدل مفهومی مولفه های ارزیابی پیاده راه درچارچوب رضایتمندی گردشگران تدوین گردید. متعاقباً با انجام سنجش مولفه های کالبدی و فرهنگی پیاده راه علم الهدی از طریق توزیع پرسشنامه مستخرج از مولفه های ارزیابی پیاده راه به صورت هدفمند و تحلیل داده های کیفی حاصل شده از طریق تحلیل نموداری و spss, درجه اهمیت هر مولفه مورد ارزیابی واقع شد. سرانجام با توجه به وجود اشتراک نسبی عوامل استخراج شده در مولفه های مختلف , عوامل مذکور مقوله بندی شدند که نتایج بررسی نشان می دهد که مولفه خوانایی و تصویرپذیری تاثیر بیشتری بر رضایتمندی گردشگران پیاده را علم الهدی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of sidewalk capability within the framework of tourist satisfaction Case study: Alamolhoda sidewalk in Rasht

نویسندگان [English]

  • Arefeh Eslami 1
  • Tahereh Shahbazi 2
  • Amin Ebrahimi Dehkordy 3
1 M.A student of Urban planning of Maziar University ,Royan,Mazandaran
2 M.A student of Urban planning of Maziar University ,Royan,Mazandaran
3 Faculty Member of Maziar University , Royan,Mazandaran
چکیده [English]

Today, the tourism industry has become a leading industry in the world and Many countries have been using tourism attraction factors such as pedestrians to strengthen their tourist destinations and improve their status. Walkways with signs and milestones are a place to read urban scenery and preserve the memory of the city. Tourism attraction not only addresses the needs of the pedestrian route, but also as a necessity for solving valuable issues in cities such as attracting tourists. The main objective of this study is to assess the pedestrian capability and to determine the impact and relevance of the attraction and satisfaction of Al-Hoda Walking Tourists.In doing this study, firstly we used documentary and library methodology with the systematic review of relevant resources, in order to identify the sidewalk main standards, and then a conceptual model was prepared by using a combined method based on sidewalk assessing elements within the framework of tourist satisfaction. Subsequently, by measuring physical and cultural components of Alamolhoda sidewalk through distributing a questionnaire from sidewalk assessing components, importance level of each component was evaluated purposely and according to the obtained qualitative data from graphical analysis and SPSS. Finally, these factors were categorized due to the relative subscription of extracted factors in different components. Further, our results show that readability and imagery components have more influence on tourist satisfaction in Alamolhoda sidewalk

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Tourism
  • satisfaction
  • sidewalk capability
  • Alamolhoda sidewalk