بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران با استفاده از مدل دیمتل فازی (مطالعه موردی: منطقه تفرجگاهی سد امند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه آازد اسلامی واحد شبستر، ایران

2 گروه آموزشی مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر،ایران

چکیده

گردشگری به عنوان یکی از محرکه های بزرگ اقتصادی قرن حاضر، منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اقتصاد یک کشور محسوب می شود و در این حوزه رضایت مندی گردشگران یکی از مهم ترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آتی می باشد. با انتخاب کلان شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 انتظار می رود گردشگران زیادی از مناطق نمونه گردشگری استان بازدید نمایند. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر در پی بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران، مقایسه و الویت بندی این شاخص ها به کمک تکنیک دیمتل فازی و در نهایت توسعه یافته های حاصله در منطقه تفریحی-توریستی سد امند می باشد. این تحقیق از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش را خبرگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آژانس های گردشگری و اساتید دانشگاه تشکیل می دهند که از این میان و به وسیله فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه برابر با 24 نفر بدست آمد. جمع آوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه بین خبرگان می باشد. یافته های حاص از مدل دیمتل فازی نشان می دهد: از بین عوامل موثر بر رضایت مندی گردشگران منطقه تفریحی-توریستی سد امند، عامل منابع انسانی پراهمیت ترین شاخص بوده، عامل تسهیلات بیشترین تاثیرگذاری و عامل امنیت بیشترین تاثیرپذیری را دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation to the Factors Affecting Tourists' Satisfaction Using the Fuzzy DEMATEL Model (A Case Study: Amand Dam Residential Area)

نویسندگان [English]

  • Sevda Sirousmehr 1
  • Ali Malek 2
1 management faculty, management department, Islamic Azad University of Shabestar, Iran.
2 management faculty, management department, Islamic Azad University of Shabestar, Iran.
چکیده [English]

Tourism as one of the major economic drivers of the present century is considered as a very appropriate and significant source of foreign exchange earnings in the economy of a country. In this area, the satisfaction of tourists is one of the most important competitive factors and the best indicator for ensuring the growth of future profits. By choosing the metropolis of Tabriz as the capital of Islamic tourism in 2018, a large number of tourists are expected to visit the tourist destinations in the province. Regarding this, the present study seeks to identify factors affecting the satisfaction of tourists, comparing and prioritizing these indicators with the help of fuzzy DEMATEL model and ultimately the development of the results in the recreational-tourist area of the dam of Amand. The method of this research is surveying, in tersms of type, it is descriptive analyzing and in terms of purpose, it is practical. The statistical population of this study is the experts of the Organization for Heritage, Handicrafts and Tourism, Tourism Agencies and University Professors. Among these, the sample size was 24 by the Cochran sampling formula. . In this research, data collection for analysis, is through distributing the questionnaire among the experts of tourism. In Research findings show that: The most important indicator is the human resources factor. The most effected indicator is the security factor and the most effective indicator is facility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "tourist satisfaction"
  • "Fuzzy DEMATEL model"
  • "Fazzy logic"
  • "recreational area of Amand dam"