بررسی و تحلیل فضایی تأثیرات گردشگری بر نواحی روستایی از دیدگاه جوامع محلی (مورد: بخش شاهو - شهرستان روانسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

2 اصفهان

3 دکترا، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

گردشگری به واسطه تأثیرات مختلفی که بر جوامع، اعم از نقاط شهری و روستایی، بر جای می‌گذارد، در صورت مدیریت بهینه و کارآمد می‌تواند زمینه‌های توسعه و پیشرفت جوامع میزبان را فراهم نماید و در صورت عدم مدیریت و بی توجهی، می‌تواند زمینه‌ساز بروز مسائل و چالش‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در مناطق میزبان باشد. هدف از پژوهش حاضر که از نوع تحقیقات کاربردی و با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است، بررسی و تحلیل فضایی تأثیرات گردشگری بر نواحی روستایی بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر از دیدگاه روستاییان بخش مذکور است. جامعه آماری پژوهش را، کلیه سرپرستان خانوار واقع در 8 روستای بخش شاهو (908 نفر) تشکیل می‌دهند، که با استفاده از فرمول کوکران 206 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار اصلی این پژوهش پرسش‌نامه‌ای بوده که روایی آن توسط اساتید دانشگاهی و متخصصان گردشگری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و نمایش فضایی اثرات گردشگری بر نواحی روستایی بخش شاهو به ترتیب از دو نرم‌افزار SPSS و GIS استفاده گردید. نتایج بررسی کلی تأثیرات گردشگری بر نواحی روستایی بخش شاهو نشان داد که گردشگری بر 3/38 درصد مناطق مورد مطالعه تأثیری در حد کم و خیلی کم، بر 1/30 درصد تأثیر در حد متوسط و بر 5/31 درصد تأثیر زیاد و بسیار زیادی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Distribution of the Effect of Tourism on Rural Area From the perspective of Local communities (the Case of Shaho Town in Ravansar Township)

نویسندگان [English]

  • davood jomeini 2
  • alireza jamshidi 3
2 isfahan
3 ormiye
چکیده [English]

Tourism Due to the various influences There are communities, Both urban and rural areas, In case of efficient management, Can Provide context for the development of host communities and In the absence of management and neglect, May underlie the problems and challenges of social, economic and environmental aspects in the host. The objective of this study is to present a spatial distribution of the effect of tourism on rural areas in Shaho, Ravansar. The population included all households (908 individuals) in 8 villages in Shaho town. Using Cochran’s formula, a sample of 206 individuals was selected for participating in this study. The instrument was a survey questionnaire validated by university professors and tourism professionals with its internal consistency estimated through Cronbach’s alpha. The data were analyzed using two software of SPSS and GIS. The results indicated that the effect of tourism was low on 38.3 percent, average on 30.1 percent, and high on 31.5 percent of the area. Analysis of variance showed that there is a meaningful difference among villages in terms of being effected by tourism. Duncan test indicated that Ghorighaleh with an average of 4.49 was the highest in the fourth level. Three villages of Tazehabad (M=2.66), Shabankareh (m=2.68), Benchaleh (2.81) in level three. GHalehgah (M=1.88), Chelaneh (M=1.90), Deh Leili (M=2.00) in the second level, and Bezgorah (M=1.27) was in the first level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Effects of tourism
  • spatial distribution
  • Rural Areas
  • Shaho town