ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه تقاضای گردشگری پرنده‌نگری مورد مطالعه: تالاب میانکاله، استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تماشای پرندگان یا "پرنده­نگری" به یکی از مهمترین بازارهای روبه رشد اکوتوریسم تبدیل شده است. در این رابطه اکوتوریسم به عنوان رویکرد جدید گردشگری­های مبتنی بر طبیعت، در دهه­های اخیر، از اهمیت به‌سزایی در برنامه­های توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان، برخوردار گشته است. ایران به دلیل تنوع زیستگاهی، به ویژه تالاب­ها، دو سوم گونه­های پرندگان خاورمیانه را در خود جای داده است؛ اما سهم آن از پرنده­نگری دنیا در مقایسه با سایر کشورها بسیار محدود است. هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت توسعه پرنده­نگری (در قالب اکوتوریسم) به عنوان یک شیوه­ی حفاظت از زیستگاه­های پرندگان در اکوسیستم­های تالاب، با هدف قرار دادن تقاضا و بررسی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران پرنده‌نگر در تالاب میانکاله، به عنوان یکی از مهمترین زیستگاه­های تالابی کشور است. در این پژوهش داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه­ مبتنی بر عناصر آمیخته بازاریابی جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق گردشگران پرنده­نگر تالاب میانکاله در سال 1395 مورد پرسشگری قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل یافته­ها، آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه (آزمون T) و با استفاده از نرم افزار SPSS، تأثیر هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی در جذب گردشگران پرنده‌نگر مورد سنجش قرار گرفت. در آخر نیز با استفاده از آزمون فریدمن این عناصر، الویت‌بندی گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داد که گرچه تمام عناصر در جذب گردشگران پرنده‌نگر تأثیر مثبت و معناداری دارند؛ اما تفاوت مهمی در اولویت آنها است که عناصر به ترتیب فرد و برنامه­ریزی از دیدگاه گردشگران و محصول در اولویت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effective Factors on Increasing Demand for Bird-watching Tourism ( A Case Study of Miankaleh Wetland; Mazandaran Province)

چکیده [English]

Bird-watching has become one of the important and growing aspects of ecotourism. Thus ecotourism as a new approach of nature-based tourism is of significant importance in many countries during recent decades. Iran with its various environments especially its wetlands is the home for the two third of the different spices of birds in the middle east. However its share of these birds is so limited compared with other countries. The purpose of the present study was to emphasize the development of bird-watching as a protective approach of the birds’ home in wetlands and also to focus on the analysis of bird-watching tourist attraction in Miankaleh wetland as an important wetland areas in the world. The population of the study included the bird-watching tourists visiting Miankaleh in 1395. In order to analyze the obtained data, a t-test was ran using the SPSS software. In the study, the effect of marketing factors in tourist attraction was determined and  using Friedman test the factors were prioritized. The results of the study showed that however all of the mentioned factors were effective in tourist attraction, their order from the tourists’ viewpoints was significant too. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • wetland
  • bird- watching tourism
  • Miankaleh