تحلیلی بر زمینه‌های توسعه گردشگری در نواحی روستایی، با تاکید بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: دهستان دستجرده، شهرستان طارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بهره‌مندی از آثار و نتایج گردشگری روستایی نیازمند ارزیابی و بررسی زمینه‌های این نواحی جهت توسعه گردشگری در این نواحی می‌باشد. یکی از زمینه‌های ضروری، وجود سرمایه اجتماعی مطلوب در جامعه میزبان می‌باشد. در همین راستا، در تحقیق حاضر به تحلیل سرمایه اجتماعی جهت توسعه گردشگر و در منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی، از نظر ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه)‌، روش تجزیه و تحلیل به صورت توصیفی و استنباطی (مدل پرومتی و ضریب همبستگی) می‌باشد. قابل ذکر است که یکی از مراحل مدل پرومتی[1] وزن‌دهی به شاخص‌ها می‌باشد. در تحقیق حاضر وزن‌دهی شاخص‌ها به روش دلفی انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می‌دهد وضعیت سرمایه اجتماعی روستاهای مورد مطالعه جهت جذب گردشگر در وضعیت مطلوبی قرار داشته و شاخص مشارکت اجتماعی بیشترین همبستگی را با سرمایه اجتماعی دارا می‌باشد.1- promeethe

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Potentials of Development of Tourism Industry in Rural Areas with an Emphasis on Social Capital (A Case Study of Dastjerdeh Village in Tarom)

چکیده [English]

Using the results of rural tourism requires a careful analysis of the potentials of these areas for development. One of the necessary conditions of development is the existence of optimal social capital in the host society. Thus, the social capital for developing tourism was analyzed in the present study. This research is an applied one concerning its type and analytical – descriptive regarding its nature. The data were in the questionnaire form which had been gathered in library and experimental ways. Data analysis was carried out using descriptive and inferential statistics in which the Promethe model and correlation were used. In the Promethe model the parameters are weighed. In this study, parameter weighting has been done in Dolfi method. The obtained results showed that the social capital of the villages understudy have a normal status to attract tourists and also social cooperation has the highest correlation with the social capital in those villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Tourism
  • Rural Development
  • Social capital
  • Tarom