ارزیابی ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی (مطالعه موردی: شهر تبریز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی در شهر تبریز در فروردین ماه 1394صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از  نرم‌افزارهای SPSS 16  وLisrel 8. 5  از روش‌های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. جامعه آماری، شامل گردشگرانی است که در دوره زمانی نوروز سال 1394 در مکان‌های تجمع گردشگران در دسترس بودند. در این تحقیق  از مدل کونکنیک و روزیر (2009)که دارای چهار بعد آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت ادرک شده و وفاداری به برند می‌باشد، استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که علاوه بر تصویر برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده وآگاهی به برند مقصد گردشگری نیز به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند شهر تبریز تأثیر دارند و از نظر اهمیت، وفاداری به برند مهم‌ترین عامل تأثیر گذار شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Brand Equity in Tourist Destination from Domestic Tourists’ Perspectives (A Case Study of Tabriz)

چکیده [English]

The present research aimed at evaluating brand equity in tourist destination from the perspective domestic tourists in Tabriz in 2015. The study is a n applied one as far as the goals are considered and a descriptive one regarding the collection method. The SPSS and LISREL software were used to analyze the obtained data. The population of the study included the tourists who were available in the tourist destination in 2015. In this research Konecnik and Ruzzier model was used. The model has four dimensions which are: brand awareness, brand image, perceived quality and brand loyalty. The obtained results showed that in addition to brand image, brand loyalty, perceived quality and tourism destination brand awareness also has a direct effect on brand equity in Tabriz; moreover, among the effective factors, the brand loyalty was proved to be the most effective one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Destination
  • brand equity
  • brand awareness
  • Brand Image
  • Brand loyalty
  • Perceived Quality