اولویت‏بندی و سطح‏بندی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی : شهرستان مشگین‏ شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه یکی از مسائل مهم در حوزه توسعه پایدار روستایی، توسعه فعالیت‏های گردشگری روستایی است. تعیین ارزش‏های گردشگری روستاها و استعدادهای طبیعی آن‏ها به همراه برنامه‏ریزی صحیح می‏تواند از یک سو منجر به توسعه فعالیت‏های اقتصادی و ایجاد درآمد و اشتغال در روستاها و از سوی دیگر منجر به رسیدن به توسعه همه‌جانبه و پایدار در این مناطق شود، برای رسیدن به این اهداف، شناخت روستاهای دارای پتانسیل و سطح‏بندی این روستاها یکی از اقدامات ضروری می‏باشد. روستاهای شهرستان مشگین‏شهر به دلیل داشتن جاذبه‏های وسیع گردشگری و تاریخی و دارا بودن پتانسیل‏های بالای گردشگرپذیری، امکان انتخاب فرصت‏های گردشگری مختلفی را برای گردشگران فراهم کرده است. در این تحقیق با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به مقایسه معیارهای گردشگری و همچنین اولویت‏بندی و سطح‏بندی روستاهای گردشگری مورد مطالعه در شهرستان مشگین‏شهر پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، گردشگران روستاهای مورد مطالعه و متخصصان و اساتید دانشگاهی بودند که در زمینه گردشگری روستایی دانش و تجربه کافی داشتند. بدین ترتیب که مهم‏ترین معیارهای تأثیرگذار بر گردشگری از دیدگاه گردشگران انتخاب شدند و در قالب یک پرسشنامه، مورد مقایسه زوجی قرار گرفتند. سپس چهار گزینه گردشگری در روستاهای مورد مطالعه انتخاب شد و امتیاز این گزینه‌ها نسبت به تک‌تک معیارها در قالب یک پرسشنامه توسط متخصصان و اساتید دانشگاهی تعیین شد. نتایج تحقیق حاضر نشانگر این امر است که معیار زیرساختی و خدماتی با امتیاز و وزن نهایی 415/0 بیش‎ترین تأثیر را در توسعه و یا عدم توسعه مناطق هدف گردشگری داشته و مهم‏ترین عامل در سطح‏بندی روستاهای موردمطالعه بوده است و بر اساس نتایج مدل، روستای موئیل با امتیاز نهایی 501/0 در رتبه اول قرار گرفته و روستای انار با امتیاز نهایی 318/0 در رتبه دوم و روستای قصابه با امتیاز نهایی 181/0 در رتبه سوم قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization and Ranking of Target Tourism Villages (A Case of Meshkinshahr)

چکیده [English]

One of the most important issues in sustainable rural development is the development of rural tourism activities. Determining the value of tourism and their natural potentials with proper planning can lead the development of economic activities, income increase and employment in rural areas in one hand and to achieve sustainable development in these regions on the other hand. To achieve these objectives, recognizing the villages which have the potentials as well as ranking them is an essential step. The villages of Meshkinshahr due to the vast rural tourism and historical attractions have a high potential for attracting tourists, and offer the visitors a different choice of tourism opportunity. In this study, the prioritization and ranking of villages in Meshkinshahr have been analyzed using AHP recreational factors. The population of the study included tourist villages, experts and university professors who had enough knowledge and experience in the field of rural tourism. Thus, the most important measures affecting tourism were selected from tourists’ viewpoints in the form of a questionnaire. Then, four places in the villages were selected. The results of the study indicated that the infrastructure and service standards with a final score of 0.415 had the greatest effect on tourism development or lack of development in the target areas. Also, the most important factor was the level of rural area. Based on the results of the model, the Moiel village with 0.501,  Onar village with the final score of 0.318, and Qasbeh village with the final score of 0.181 were placed in the first, second, and third ranks respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • target villages
  • Tourism
  • Rural tourism
  • rural tourism ranking
  • AHP
  • Moeil
  • Onar
  • Qasabeh