شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در ایجاد سازمان‌های یادگیرنده در کسب و کارهای صنعت توریستی استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در ایجاد سازمان‌های یادگیرنده در کسب و کارهای صنعت توریستی استان قم می‌باشد. این تحقیق از نظر نوع روش، تحقیقی توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق در بردارنده شامل مراکز خدماتی، رفاهی و توریستی در استان قم می‌باشد. روش نمونه گیری به‌صورت در دسترس می‌باشد که از طریق آن ابزار گردآوری داده‌ها یعنی پرسشنامه تحقیق به‌صورت تصادفی در میان مدیران کسب و کارهای توریستی توزیع شده است. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون t استفاده شد و برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سازمان یادگیرنده از روش TOPSIS بهره گرفته شده است. در این مطالعه تأثیر هر سه سطح فردی و گروهی و سازمانی به‌عنوان عوامل اثرگذار در ایجاد سازمان یادگیرنده در این کسب و کارها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین متغیرهای یادگیری مداوم، تحقیق و گفتگو، یادگیری گروهی، سیستم ادغام شده و توانمندسازی نیز جز عوامل مؤثر بر سازمان یادگیرنده شناسایی شد. در این میان تأثیر متغیرهای پیوند با سیستم و مدیریت راهبردی بر ایجاد سازمان‌های یادگیرنده مورد تأیید قرار نگرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Effective Factors in Creating Learning Organizations of Tourist Industry in Qom

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and rank the factors which affect the creation of learning organizations of tourist industry in Qom. The research method of the study was a descriptive one. The population of this research included service, tourist and facility centers in Qom. Also for sampling of the participants convenience method was used. The necessary data was gathered using the questionnaire distributed among business executives in the mentioned centers. The collected data were analyzed by SPSS software in order to rank the factors which affect the learning organizations using TOPSIS method. The results showed that individual, group and organizational levels are all effective factors in creating learning organizations in these businesses. Also permanent learning, research and discussion, cooperative learning, merged system, and enabling factor were among the effective factors which affect a learning organization. However, the effect of variables such as system connection and strategic management on creating learning organizations was proved to be insignificant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning organizations
  • Individual Factors
  • group factors
  • Organizational Factors
  • Qom tourist industry businesses