اثرات گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ملهم دره و ترخین آباد همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گردشگری به طور فزاینده­ای با مسئله­ی کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه دارای پیوند مستقیم بوده و به کار گرفته می­شود. چارچوب معیشت پایدار توریسم محور (SLFT)، یکی از رویکردهای تحلیلی جدید، در زمینه توسعه روستایی است که در سال­های اخیر برای بررسی توسعه روستایی و کاهش فقر، بسیار مورد توجه و کاربرد قرار گرفته است. بنابراین، این تحقیق با هدف تحلیل پیامدهای معیشت (اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و نهادی پایدار) گردشگری در روستاهای ملهم­دره و ترخین آباد همدان به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری ۳۰۱ نفر از سرپرست خانوارهای روستایی را تشکیل داده که با استفاده از فرمول کوکران و به صورت تصادفی ساده ۱۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده­ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن به وسیله اساتید و متخصصین نرم‌افزار موضوعی تأیید و پایایی ضریب آلفای کرونباخ (81/0= α) حاصل شد. جهت انجام آزمون­های آماری از نرم‌افزارهای SPSS21 استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی، نشان می­دهد که چهار عامل در مجموع 14/50 درصد واریانس کل را تبیین کرده­اند و از دیدگاه جامعه­ی مورد مطالعه، چهار مؤلفه­ی پیامدهای اقتصادی پایدار، پیامدهای اجتماعی پایدار، پیامدهای زیست‌محیطی پایدار، پیامدهای نهادی پایدار به ترتیب از مهم­ترین مؤلفه­های مؤثر مربوط به پیامدهای معیشت پایدار گردشگری روستایی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Tourism on Sustainable Rural Livelihood (A Case of Molham-Darreh and Tarkhin-Abad Villages in Hamadan Province)

چکیده [English]

Tourism has a strong direct relationship with poverty reduction in developing countries and is still used to decrease poverty. Sustainable livelihoods framework for tourism (SLFT), as a new analytical approach in the field of rural development and poverty reduction has frequently been applied during recent years. Nowadays, the role of tourism in contributing to the development of rural areas is obvious for everyone and rural tourism as a form of tourism industry is important in rural and regional development policy and planning. This study as a survey aimed to analyze the livelihood outcomes (social, economic, environmental and sustainable institutional) of Molham-Darreh and Tarkhin-Abad tourism centers. The statistical population of the study consisted of 301 persons from rural household heads from whom 140 persons were selected as the sample group based on the Cochran formula. The main instrument for data collection was a questionnaire the validity of which was confirmed by expert professors and software experts. Also, its reliability was estimated using Cronbach's alpha coefficient (α= 0/81). In order to analyze the obtained data, the researchers used SPSS21software. The results of factor analysis showed that four intended factors including sustainable economic, social, environmental and institutional outcomes were the most important factors affecting the sustainable livelihoods of rural tourism. In fact, 50.14% of the total variance was because of these factors. It was concluded that the planning of sustainable livelihoods based on rural tourism is the effective factor in developing and improving sustainable rural tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Poverty Decrease
  • Sustainable Livelihoods
  • livelihood consequences