تحلیل زمانی آسایش زیست اقلیمی تالاب هشیلان بر اساس مدل‌های بیوکلیمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه بهره‌برداری بهینه از امکانات و توان‌های بالقوه و بالفعل هر سرزمین در چارچوپ اهداف توسعه پایدار به صورت یکی از دغدغه‌های اصلی محلی، ملی و بین‌المللی در آمده است. یکی از راهبردهایی که اخیرآ در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه توریسم در نواحی محروم و دارای پتانسیل‌های لازم برای گسترش گردشگری می‌باشد. اگر اکوتوریسم و طبیعت‌گردی به نحوه‌ی مناسب برنامه‌ریزی و مدیریت شود، می‌تواند خالق یا محرک یک فرایند توسعه یافته برای حصول به پایداری توسعه در نواحی کم توسعه یافته شود. تالاب هشیلان به لحاظ برخورداری از تنوع زیست محیطی، جاذبه‌های متعدد توریستی، زیست بوم‌های جانوری و گیاهی و برخی از جاذبه‌ها و پدیده‌های طبیعی از جایگاه مهمی در غرب کشور برخوردار است. شرایط آسایش انسانی، مجموعه شرایطی است که از نظر گرمایی حداقل برای 80 درصد مردم جامعه مناسب باشد، تحت چنین شرایطی است که ارگانسیم انسانی می‌تواند بیلان حرارتی خود را در بهترین شکل موجود حفظ نماید، بدون اینکه دچار کمبود یا مازاد انرژی شود. در این پژوهش از میان عوامل محیطی تأثیرگذار بر آسایش انسان، از داده‌های میانگین روزانه پیراسنجه‌های دمای هوا به سلسیوس، میانگین سرعت باد غالب به متر در ثانیه و رطوبت نسبی به درصد ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه در طی دوره آماری 1396- 1360 استفاده شده است. نتایج ارزیابی آسایش حرارتی در تالاب هشیلان بر اساس مدل‌های The psychological pressure Index،Baker, wind chill index نشان می‌دهد که در 4 ماه آذر تا فروردین به دلیل سرمای هوا، شرایط عدم آسایش اقلیمی در تالاب هشیلان وجود دارد و با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان اذعان داشت که استفاده از یک شاخص به تنهایی برای تعیین آسایش اقلیمی مؤثر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Comfort Time in Hashilan Wetland Based on Bio-climatic Models

چکیده [English]

Today optimal utilization of actual and potential facilities and capabilities of each territory in terms its objectives is one of the main local, national and international concerns. A strategy which has recently been considered in many countries, is tourism development in disadvantaged areas with potential for tourism development. If ecotourism is planned appropriately,  it can be a starting point for achieving sustainabile development in the least developed areas. Hashilan wetland because of its biodiversity, numerous tourist attractions, animal and plant lives and other attractive natural phenomena is an important place in the western part of Iran. Human comfort condition includes a teperature which is appropriate for at least 80 percent of the population. Under such a condition, human organism can maintain its existing temperature balance in the best form, without being either deficient or using excessive energy. In the present study, the environmental factors which affect human comfort, daily air temperature in Celsius, the average wind speed in meters per second, as well as the relative humidity percentage in Kermanshah stations were used. The obtained data were related to the period from 1981 to 2017. The results showed that thermal comfort in Hashilan wetland was based on the models. The Psychological Pressure Index, Baker, and Wind Chill Index show that the four months from December to April because of the cold weather, and climatic conditions lack comfort in the Hashilan wetland. Considering the results, it can be confirmed that the use of an index alone is not enough for developing climatic comfort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate comfort bio
  • indices Bio
  • climate
  • Hshylan wetland
  • Kermanshah