عوامل مؤثر برحضور گردشگران در رویدادهای ورزشی با استفاده از روش TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه حضور گردشگران در رویدادهای ورزشی ضامن بقا و ادامه حیات سازمان دهندگان و رویدادهای ورزشی است. شناخت عوامل مؤثر بر حضور گردشگران در رویدادهای ورزشی می‌تواند به برنامه‌ریزی برای حضور آنها کمک فراوانی کند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر حضور گردشگران در رویدادهای ورزشی است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه گردشگران شرکت‌کننده در مسابقات تیم ملی فوتبال تشکیل دادند. حجم نمونه 319 نفر از گردشگران بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه ویمبلدون بود که میرزایی(1388) در تحقیق خود از آن استفاده کرده بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش‌های آنتروپی شانون و تاپسیس با نرم‌افزار Excell انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بین عوامل مؤثر بر حضور گردشگران در رویدادهای ورزشی عوامل سرگرمی،  اجتماعی شدن و آرامش (عوامل سوق‌دهنده) و انگیزه‌های طرفدار و مقصد (عوامل جلب‌کننده) مهمترین عوامل برای حضور در رویداد ورزشی بودند و عوامل مشکلات اقتصادی و مشکلات شخصی (عوامل بازدارنده) نیز عوامل مؤثر برای عدم حضور در رویداد ورزشی بودند. عوامل سوق دهنده (سرگرمی، اجتماعی شدن و آرامش) اهمیت بیشتری نسبت به عوامل جلب کننده (انگیزه‌های طرفدار و مقصد) جهت حضور گردشگران در رویدادهای ورزشی هستند؛ این بدین معنی است که گردشگران بیشتر به وسیله دور شدن از محیط کنونی (عوامل مرتبط با مبدا) نسبت به جذابیت‌های مقصد و رویداد (عوامل مرتبط با مقصد) جذب رویدادهای ورزشی می‌شوند. اگرچه ممکن است عوامل سوق دهنده و جلب کننده یک جاذبه قوی برای حضور در رویداد ورزشی باشند؛ اما تضمینی برای حضور در رویداد نیست، خصوصاً اینکه عوامل بازدارنده می‌توانند با احتمال قویتری حضور در رویداد را تحت تأثیر قرار دهند. در نهایت باید خاطر نشان کنیم که یک عامل منفرد به ندرت دلیل منحصر به فردی برای حضور در رویداد شناخته می‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل برای سفر، نسبت به عوامل دیگر برتری دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors in Tourists’ Attendance at Sport Events Using the TOPSIS Method

چکیده [English]

Nowadays, tourist’s presence in sport events guarantees the survival and maintenance of sport event’s organizers. Understanding the effective factors of tourist’s attendance at sport events can help us organize their presence. Therefore the aim of the present study was to identify and prioritize the effective factors of tourists’ attendance in sport events. The research method was a descriptive and survey one. The sample of the study included 319 tourists from national team participating in the national football teams. The data was collected using Wimbledon questionnaire the validity of which had been approved by 10 professors of Gilan University and 10 experts in tourism industry. The research data were analyzed using Shannon entropy methods and TOPSIS with the Excel software. The findings of this study indicated that from the tourists’ views, socialization, entertainment and relaxation (push factors), destination, and fan’s motives (pull factors) were the most effective factors on tourist’s attendance in sport events. Also personal and financial problems, risks (deterrent factors) were the most effective factors on tourist’s absence in sport events. It was concluded that push factors (socialization, relaxation and entertainment) in comparison with pull factors (destination and fan’s motives) are more important for tourists to attend sport events; it means that they are more attracted to sport events through keeping out of current space (factors which are related to source) rather than by event attractiveness and destination attractiveness (factors which are related to destination). Moreover, it should be noted that despite the various financial and personal problems (deterrent factors), tourists prefer to participate in events. Also it should be mentioned that a single motivation is rarely known as a unique reason for traveling; however, a number of motivation factors may be at work for travelling.  But some motivations are more specific to sport such as competition, enjoyment, or a special interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Tourism
  • TOPSIS
  • sport event
  • Tourist