شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات گردشگری ورزش چوگان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی مشکلات گردشگری ورزش چوگان در ایران است.گردشگری چوگان، جایگاه و اهمیت ویژه­ای در جهان دارد و تاکنون کشورهای دارنده دانش فنی این رشته ورزشی با ارائه برنامه­ها و مراسم هیجان‌انگیز متعدد و ارائه بسته­های توریستی برای گردشگران دوستدار این ورزش در این زمینه تلاش­های موفقی داشته­اند
   روش تحقیق: روش پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی است. از نظر هدف کاربردی و با ابزار پرسشنامه انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شامل صاحبنظران سه حوزه؛ ورزش چوگان، حوزه تربیت بدنی و ورزش و حوزه گردشگری و میراث فرهنگی است. از آن‌جایی که در این حوزه دانش لازم برای جامعه آماری وجود ندارد، از روش نمونه­گیری هدفمند استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش شامل 195 نفر است. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای کل سؤالات 91/0 و برای مؤلفه­های مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی به ترتیب 86/0، 89/0 و 81/0 بود.
  نتایج: نتایج نشان داد عامل فرهنگی با میانگین 08/2 در رتبه یکم مشکلات گردشگری چوگان قرار دارد. همچنین عوامل زیرساختی با میانگین 06/2، مدیریتی با میانگین 86/1، به ترتیب در رده­های دوم و سوم رتبه­بندی شدند. 
   نتیجه‌گیری: به منظور توسعه گردشگری چوگان در ایران، باید به همه عوامل فرهنگی، زیرساختی و مدیریتی توجه شود و لازمه توسعه همه جانبه بودن آن است. عوامل مدیریتی به عنوان موتور محرکه سایر عوامل نقش کلیدی و تعیین کننده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioriting of the Problems of Polotourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Kiyumars Moladoost
  • Sahar Samani Ghotbabadi
  • Alireza Zakerian
چکیده [English]

The purpose of the present study was recognition and prioritization of existing problems in Polotourism in Iran. Polotourism has a special place and importance in the world and those countries that have the technical knowledge of this sport or have programs and several exciting ceremonies and provide tourist packages for fans of this sport have had successful efforts in this field.The method used in this research was a correlation survey in which a researcher made questionnare was used. The statistical society for this study included the experts of three domains; Polo sport, physical education and sport, tourism and cultural heritage. Because there was not any sufficient knowledge in the statistical society about this filed, the purposive sampling method was used. There were 195 people as statistical samples in this study. Cronbach's alpha coefficient was used for the stability of the questionnaire, total measure for all questions is 0.91 and for managerial, cultural and infrastructural factors accordingly were 0.86, 0.89, and 0.81 respectively.The results showed that with average of 2.08, cultural factor was the first significant problem of Polotourism. After that infrastructural factor with average of 2.06 and managerial factor with average of 1.86 were in the second and third importance rank. It can be concluded that for developing Polotourism in Iran, development in the cultural affairs should be devoted closer attention, and programing and exact managing that are the base and foundation of each system, should be under consideration too. Finally, through developing the infrastructural factors, we can also expand Polotourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • polo sport
  • Sport Tourism
  • polotourism