تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های گردشگری مذهبی استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های گردشگری مذهبی در استان قم می‌باشد. در این تحقیق ابتدا به کمک تکنیک‌های تدوین راهبرد، مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار داخلی و خارجی شناسایی شد و با استفاده از ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات، راهبرد‌های گردشگری مذهبی تدوین شدند. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل کمی SWOT و در نظر گرفتن وابستگی‌های ممکن میان عوامل، از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای استفاده شد. وابستگی‌های ممکن میان عوامل SWOT، وزن‌های عوامل راهبردی، وزن‌های عوامل فرعی و اولویت‌های راهبرد‌های جایگزین را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نتیجه این پژوهش، تدوین و شناسایی اولویت راهبرد‌های گردشگری مذهبی با استفاده از تلفیق تکنیک‌های SWOT و ANP می‌باشد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، استراتژی‌های گروه SO دارای بیشترین وزن بوده و به عنوان بهترین نوع استراتژی برای اجرا انتخاب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and Prioritization of Religious Tourism Strategies in Qom Province

چکیده [English]

The main objective of this study was to develop and prioritize strategies of religious tourism in Qom province. Through the strategic techniques, the researchers identified both the effective internal and external factors using a matrix of strengths, weaknesses, opportunities and threats to develop the religious tourism strategies in Qom. The SWOT and ANP analyses were used by the researchers to identify any possible relationship between the factors used in the study and those extraneous factors which had possibly affected alternative strategic priorities. The techniques for developing effective internal and external strategic factors were identified. Using a matrix of strengths, weaknesses, opportunities and threats, religious tourism strategies were developed. Also the SWOT analysis and the ANP method were used and the possible dependency among the factors was considered... The results of this study showed that the priorities in religious tourism strategies using SWOT and ANP were based on a combination of techniques. Based on the obtained results, the group who had received the strategies had the highest weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious tourism
  • Strategic Planning
  • ANP
  • SWOT matrix