نقش رویکرد سیستمی در گسترش گردشگری با تأکید بر مناطق روستایی هدف گردشگری استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در رویکرد غالب مدیریت گردشگری یعنی رویکرد سیستمی، گردشگری از دو بعد اصلی عرضه و تقاضا شکل گرفته که عملکرد مطلوب آنها تحت تأثیر محیط بیرونی(شرایط اقتصادی، اجتماعی و..) اثرگذار بر عملکرد این دو بعد می‌باشد. باید دانست که گسترش مطلوب گردشگری در نواحی روستایی به عنوان فعالیتی با صحنه‌ای گسترده که دربرگیرنده بازیگران متعدد می‌باشد، نیازمند عملکرد هماهنگ و سازمند تمامی ابعاد و عناصر آن می‌باشد. این در حالی است که در روستاهای منطقه مورد مطالعه نیز همانند شرایط عمومی گردشگری روستایی کشور، تسلط دیدگاه بخشی و جزئی‏نگری در مدیریت گردشگری آنها سبب عملکرد نامطلوب عناصر اصلی سیستم گردشگری و در نتیجه عدم تحقق نتایج مثبت توسعه گردشگری روستایی گردیده است. در این راستا نیاز است که در ابتدا با دیدگاهی جامع و مبتنی بر رویکرد سیستمی، وضعیت گردشگری منطقه آسیب شناسی گردیده و در وهله بعد راهبردهای عملی جهت برون رفت از وضع نامطلوب موجود تدوین گردد. پژوهش کاربردی حاضر نیز به منظور دستیابی به این اهداف انجام گرفته است. گردآوری اطلاعات در بخش نظری با استفاده از منابع اسنادی و در بخش عملی با توزیع پرسشنامه در میان 100 نفر از صاحبنظران و متخصصان گردشگری استان کردستان بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی(میانگین و مد) و آزمون‌های آماری T تک نمونه‌ای و رتبه‌ای فریدمن و تکنیک سوات در نرم افزارهای SPSS، excel و expert choice، نشان دادند وضعیت شاخص‌های بعد تقاضا و محیط بیرونی در حد رضایت بخشی هستند و در مقابل وضعیت بعد عرضه سیستم گردشگری منطقه نامطلوب ارزیابی گردیده است. همچنین نتایج تکنیک برنامه‌ریزی سوات هم نشانگر قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در موقعیت تهاجمی و رسوخ در بازار می‌باشد و در میان راهبردهای این موقعیت نیز بهره‌گیری از موقعیت مطلوب قرارگیری در مسیر عمده و مهم گردشگری تجاری کشور یعنی بانه – مریوان، مهمترین و اولویت‌دارترین راهبرد اجرایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Systemic Approach in Developing Tourism, with an Emphasis on Rural Areas Tourism Destination: Kurdistan Province

چکیده [English]

In dominant or systematic approach to tourism management, tourism has been formed from two main aspects, namely supply and demand, Their optimum performance under the impact of the external environment (economic, social, etc.) will affect tourism system .It must be recognized that the promotion of tourism as an activity with extensive stages and various actors, needs to be coordinated and arranged functionally regarding all of its aspects and elements. Whereas, in villages under study, just as general conditions of all rural areas, the dominance of partial views of tourism management system causes the unsatisfactory performance of the core elements of tourism system. As a result, it leads to failure to achieve a positive outcome of the development of tourism industry. In this regard, it is necessary to first to analyze the vulnerability of the area using a comprehensive view and based on a systematic approach to overcome the existing unsuitable conditions. To achieve these goals, a study was performed. Theoretically, data collection was done by means of documentary resources and practically, the questionnaires were distributed among 100 experts and tourism professionals in Kurdistan province. For data analysis, descriptive statistics (mean and mode) and One Sample T test as well as Friedman and SWAT techniques in the SPSS software were run. The analyses showed that the indicators of external environment and post-demand were satisfying while the state of the post-supply of regional tourism was unfavorable. Also, the results of Swat planning techniques indicated that the area under the study was in adversity as far as the market was concerned. Among the strategies of this position, using the favorable position along with the country's major commercial tourism, Bane - Marivan was proved to have the most important executive strategy and priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • tourism system
  • SWAT technique
  • Awraman and Marivan’s villages in Kurdistan province