ارزیابی فرآیند توسعه گردشگری بر اساس مدل چرخه حیات مقصد (نمونه موردی: شهرستان بویراحمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مفهوم چرخه حیات به عنوان یک بحث علمی‌جهت برنامه‌ریزی، مدیریت توسعه مقاصد و محصولات گردشگری، تحلیل و تبیین مکانیزم پویایی توسعه گردشگری، منعکس نمودن نیروهای داخلی و مؤلفه‌های خارجی رشد و الگوی رفتاری نظام توسعه گردشگری مدنظر جامعه علمی ‌قرار گرفته است. از طریق این مدل، می‌توان تغییرات زمانی فرایند گردشگری را با توجه به الگوی رفتاری گردشگران در مقاصد گردشگری و میزان جذابیت مقاصد، مورد تحلیل فرار داد. هدف از مطالعه حاضر، سنجش دوره حیات گردشگری در شهرستان بویراحمد بر اساس مدل چرخه حیات باتلر و بررسی سطح توسعه گردشگری از دیدگاه ساکنان شهرستان بویراحمد است. فرآیند انجام تحقیق، با تأکید بر روش شناسی چرخة حیات گردشگری و به تفکیک مراحل ششگانه آن صورت پذیرفته است. با توجه به کمبود آمار موثق و رسمی و همچنین وجود شاخص‌هایی برای شناسایی جایگاه مقاصد در هر مرحله از عمر مقاصد در یک رویکرد کیفی، جهت آگاهی از دیدگاه جوامع محلی نسبت به توسعه گردشگری از روش میدانی مبتنی بر پرسشنامه با استفاده از معیارهای عینی و ذهنی استفاده شده است. بر این اساس با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، پیمایش و نظر سنجی از کارشناسان و مردم محلی به سنجش مرحله رشد گردشگری در منطقه مورد مطالعه اقدام شده است. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار PASS به تعداد 195 نفر در سطح اطمینان 99درصد محاسبه شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای محقق ساخته با 35 گویه است که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 93/0 مورد تأیید قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از پژوهش حاکی از ان است شهرستان بویراحمد از لحاظ گردشگری در حال گذر از مرحله معرفی و از نگاه کارشناسان در ابتدای ورود به مرحله رشد در مدل چرخه حیات مقصد باتلر قرار دارد که نشان از نوپایی آن از نظر کارشناسان و ساکنان شهرستان بویراحمد در عرصه گردشگری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Development of Tourism Based on Life Cycle of the Destination (A Case Study of Boyer Ahmad)

چکیده [English]

The concept of life cycle has been regarded by scientific society as a scientific discussion for planning, managing tourism productions and destinations, analyzing and specifying mobility mechanism of tourism development, reflecting internal forces and external parameters of development, and behavioral pattern of tourism development system. Considering behavioral pattern of tourists in tourism destinations and level of destination attractiveness, one can analyze the chronological changes through the model. The aim of the present study was to evaluate stages of tourism development in Boyer-Ahmad according to Butler life cycle model. Accordingly, evaluation of stages of tourism development in the region was performed using a descriptive-analytical method and experts and people survey. The sample size was 195 people which was estimated by the PASS software at the certainty level of 99%. The instruments of the study included a researcher-made questionnaire consisting of 37 items the reliability of which was confirmed 0.93 by Cronbach’s alpha test. The obtained results demonstrated that Boyer-Ahmad is in tourism development based on Butler model and from the viewpoints of experts and inhabitants of Boyer-Ahmad; the development is a newly starting one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Cycle
  • tourism development
  • Boyer Ahmad
  • Butler model lifecycle