سازگاری صنعت گردشگری با افزایش احتمالی دما در بیست سال آینده (2035-2016) در شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گردشگری به عنوان صنعتی حساس به تغییرات محیط، اثر مستقیمی‌از تغییرات اقلیمی‌دریافت می‌کند. تغییر اقلیم می‌تواند باعث رونق یا رکود صنعت گردشگری ‌گردد. از عوامل پایداری گردشگری، پایداری محیط طبیعی است. در این مطالعه پارامترهای حرارتی شهر همدان به منظور تعیین روندهای زمانی بلندمدت داده­ها و پیش بینی تغییرات آن در آینده طی دوره چهل ساله 1976 الی 2015 مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. بدین منظور هر یک از سری داده­های درجه حرارت از روش منحنی تجمعی باقیمانده­های نرمال بررسی شدند. نتایج نشان می‌دهد روند در تمامی ‌داده‌ها معنادار است. در روش منحنی تجمعی باقیمانده­های نرمال که داده­ها را بدو ناحیه تقسیم می‌نماید، داده‌های حداقل، حداکثر و متوسط دما دارای تغییرات معنی­دار افزایشی بوده و وضعیت نشان دهنده وجود روند افزایشی باشیب نسبتاً تند در این سری‌های زمانی می‌باشد. به جهت برنامه‌ریزی بلندمدت گردشگری، تغییرات دما در شهرستان همدان با شناخت روند گذشته و داده‌های مدل گردش عمومی ‌جو از طریق خروجی مدل لارس برای بیست سال آینده پیش بینی شد و مشخص شد در چهل سال گذشته دما روند افزایشی معنادار داشته و این روند افزایشی تا بیست سال آینده ادامه خواهد یافت. در شهر همدان جاذبه‌های گردشگری می‌تواند تحت تأثیر پدیدة تغییر آب و هوا قرار گیرد. در برنامه ریزی گردشگری می‌بایست افزایش درجه حرارت و اثرات آن در نظر گرفته شود و با توجه به این تغییرات در جهت توسعه پایدار گام بر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Compatibility of Tourism Industry with Temperature Increase in the Next Twenty Years (2016 – 2035) in Hamedan

چکیده [English]

Tourism industry as a sensitive industry to climate is directly affected by climatic change. Climatic changes can develop or stagnate tourism industry. Sustainable natural environment is a kind of sustainable tourism. In this study, the annual temperature parameters of Hamedan were analyzed in order to determine any probable climate changes during a period from 1976 to 2015. Thus a series of annual temperatures were investigated based on NRMC method. The obtained data were significantly meaningful. In the NRMC method where the data were divided into two areas, the minimum and maximum data as well as the average temperature had all a rising trend and the presence of significant changes in the time series had an increasing abrupt slope too. In order to have a long term planning for tourism and regarding the past trend of temperature changes in Hamedan as well as the data obtained from Lars – WG, it was shown that the temperature in Hamedan has had a significantly meaningful trend during the last forty years and it was predicted that this trend will continue in next twenty years. Thus tourism attractions in Hamedan can affect climatic changes. So the temperature increase and its consequences must be considered in tourism planning for future to achieve a permanent development in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperature Changes
  • NRMC method
  • Tourism Industry
  • Hamedan