تحلیل اثرات گردشگری مذهبی در توسعه پایدار نواحی روستایی از دیدگاه جامعه میزبان(مورد پژوهش: منطقه نمارستاق- شهرستان آمل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه گردشگری به‌عنوان بخشی پویا و دارای ویژگی‌های بارز و منحصربه‌فرد، به یکی از بزرگ‌ترین و پرمنفعت‌ترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل‌شده و به‌عنوان ابزاری جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از نقاط روستایی کشورهای درحال‌توسعه به اجرا گذاشته می‌شود. در این راستا گردشگری مذهبی، یکی از قدیمی‌ترین گردشگری‌ها می‌باشد که بر اساس برآورد سازمان جهانی سفر و جهانگردی، 26 درصد از کل جریان‌های گردشگری را به خود اختصاص داده و دارای اثرات فراوانی بر جامعه میزبان می‌باشد. ازاین‌رو در تحقیق حاضر، اثرات این نوع گردشگری بر توسعه پایدار نواحی روستایی از دیدگاه جامعه میزبان مورد بررسی قرار گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و به‌صورت توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه)، روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌صورت آمار توصیفی ( شامل فراوانی، انحراف معیار و میانگین) و استنباطی (آماره t تک نمونه‌ای، آماره t دوگروهی و رگرسیون خطی) می‌باشد. جامعه آماری تحقیق خانوارهای روستایی که در روستاهای منطقه نمارستاق (امامزاده عبدالمناف) شهرستان آمل قرار دارند، می‌باشد، این روستاها طبق سرشماری سال 1390، دارای 328 خانوار و 814 نفر جمعیت می‌باشد، طبق فرمول کوکران تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه 177 خانوار محاسبه گردید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، گردشگری مذهبی در بین شاخص‌های بعد اجتماعی (رضایت از خدمات آموزشی، افزایش مشارکت در امور اجتماعی روستا، میزان اعتماد اجتماعی و رضایت از مسکن)، شاخص‌های بعد اقتصادی (کاهش بیکاری، تنوع منابع شغلی و رضایت از درآمد) و  شاخص‌های بعد کالبدی (تمامی شاخص‌ها) تأثیرات مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Religious Tourism in Developing Sustainable Rural Areas from the Viewpoint of the Host Population: A Case of Namarestagh and Amol

چکیده [English]

Tourism as a dynamic industry has distinctive and unique features. In fact, it is one of the largest and most profitable industries in the world economy, as well as a tool for social and economic changes in many rural areas of developing countries. In this context, religious tourism which is one of the oldest tourism forms has been estimated to devote 26 % of the total tourism to itself and to have a lot of effects on the host society. Therefore, in the present research the effects of tourism on sustainable development of rural areas from the perspective of the host society have been studied. An applied and descriptive-analytical study was selected for this research. The instruments which were used for data collection included questionnaires and interviews the results of which were analyzed using descriptive tests, as well as one-sample t-test and linear regression. The population of the study consisted of rural families who were living in Namarestagh and Amol. According to the census in 2011, the villages understudy consisted of 328 families, totally 814 persons. The results of the study indicated that religious tourism is positively effective as far as such social indicators as satisfaction with educational facilities and housing, increased participation in social affairs; and rural and social trust; as well as economic indicators such as unemployment, job satisfaction, and diverse sources of income are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious tourism
  • Sustainable Development
  • Rural Areas
  • Namarestagh