بررسی آثار توسعه گردشگری بر بهبود جوامع روستایی (مطالعه موردی شهرستان چناران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی آثار توسعه گردشگری بر بهبود جوامع روستایی، پنج روستای هدف گردشگری شهرستان چناران می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق خانوارهای روستایی می‌باشند. همچنین برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری احتمالی و از نوع چند مرحله‌ای و طبقه‌ای استفاده شد. جهت اندازه‌گیری پایایی ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه طراحی شده بین 30 خانوار روستایی توزیع و پس از تکمیل، با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری spss، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین‌های پاسخ‌های ارائه شده توسط نمونه آماری در مورد تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر شاخص‌های مورد ارزیابی " ارتقاء سلامت و امنیت اجتماعی و بهبود آگاهی و آموزش روستاییان" بر اساس طیف لیکرت و با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای بوده، این میانگین‌ها به جامعه تعمیم داده شد، و مشاهده گردید میانگین پاسخ‌ها برای گویه‌های طراحی شده پرسشنامه در دامنه کمتر از حد تعیین شده 3 بوده است. بنابراین می‌توان استدلال نمود، توسعه گردشگری در شاخص‌های مورد ارزیابی تحقیق در منطقه مورد مطالعه تأثیر اندکی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effects of Tourism Development on Improving Rural Societies, a Case Study of Chenaran

چکیده [English]

This research aimed at studying the effects of tourism development on improving rural areas in five tourism villages of Chenaran. The statistical population included the rural households. The study also used Cochran Formula in order to specify the sample size and it utilized random, multi-stage and stratified sampling. A questionnaire was distributed among 30 rural households in order to obtain the necessary data. Then the results were analyzed using SPSS statistical software. Likert scale and one sample t-test were used to analyze the responses to the items “promoting social security” and “health and improving the villagers' awareness and education”. The average presented responses given by the statistical sample were about the effect of rural tourism development on evaluating indexes of “promoting social security and health” and “improving the villagers' awareness and education” based on Likert scale and using one sample t-test. The averages were generalized to the society and it was proved that the average responses for the designed items of the questionnaire in the amplitude was smaller than the specified limit or three. Thus it can be concluded that tourism development had a small effect on the evaluating indexes in the studied area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism development
  • improving education level
  • Social Security
  • Chenaran