تأثیرات متقابل توسعه پایدار گردشگری با توسعه پایدار اجتماعات محلی (مورد مطالعه: شهرستان نقده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ظهور اندیشه توسعه پایدار با تأکید بیش از پیش بر افزایش نقش جوامع محلی، حرکت به سمت توسعه گردشگری پایدار را تسهیل می‌کند. مفهوم گردشگری پایدار ریشه در توسعه پایدار جوامع محلی دارد که این توسعه موجب رشد و پیشرفت همه جانبه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌شود. تحقیق حاضر باهدف تأثیرات متقابل توسعه پایدار گردشگری و توسعه پایدار اجتماعات محلی در شهرستان نقده با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی بهره گرفته شده است. برای تحلیل داده‌ها از مدل تحلیل خوشه‌ای سلسله مراتبی (تحلیل کلاستر)، تحلیل واریانس دوطرفه و آزمون تعقیبی شُفه استفاده شده است. تحلیل خوشه‌ای، معیارهای مورد مطالعه پژوهش را به تفکیک ابعاد سه‌گانه در چهار خوشه دسته‌بندی کرده است که در قالب سه خوشه کلان تحت عناوین «توانمندسازی اقتصادی و مدیریت و برنامه ریزی»، «توانمندسازی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی» و «توانمندسازی محیطی و افزایش حساسیت‌های زیست محیطی» نام‌گذاری شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که توسعه پایدار گردشگری و توسعه پایدار اجتماعات محلی با اثرپذیری از عوامل «توانمندسازی اقتصادی و مدیریت و برنامه ریزی»، «توانمندسازی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی» و «توانمندسازی محیطی و افزایش حساسیت‌های زیست محیطی» بر توسعه یکدیگر تأثیر متقابل دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reciprocal Effects of Sustainable Tourism Development on Local Community Development: A Case Study of Naghadeh

چکیده [English]

The emergence of the idea of sustainable development with more emphasis on increasing the role of local communities, facilitates the move towards sustainable tourism development. The concept of sustainable tourism has its root in developing local communities; a development which causes financial, social, cultural, and political developments.This study aimed to assess the effect of reciprocal sustainable tourism development on sustainable development local communities in Nagadeh. An applied, descriptive – analytical design was used. The data analysis methods consisted of hierarchical cluster analysis (cluster analysis), two-way ANOVA and Scheffe post hoc test. In the cluster analysis, the criteria understudy were classified into four cluster each consisting three dimensions. The three macro-clusters were labeled "economic empowerment, management and planning", "social empowerment and strengthening of social capital" and "environmental empowerment and increased environmental sensitivity "The results showed that sustainable tourism development and sustainable development of local communities had been affected by the factors "economic empowerment, management and planning", "social empowerment and enhancing social capital", and "environmental empowerment and increased environmental sensitivity”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Tourism
  • local communities
  • Nagadeh