تدوین استراتژی گردشگری شهر نظرآباد با کاربرد مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه صنعت گردشگری، بهعنوان یکی از منابع پایدار درآمد برای شهرها می‌باشد. لذا با تقویت و ایجاد بسترهای مناسب این صنعت می‌توان، به رشد و توسعه شهرها دشت یافت. شهر نظرآباد به عنوان مرکز شهرستان نظرآباد، دارای بستری مناسب برای توسعه گردشگری و همچنین افزایش درآمد برای شهر و اشتغال‌زایی می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی می‌باشد و برای گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدید‌های صنعت گردشگری در شهر نظرآباد با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. نتایج تحلیلSWOTنشان می‌دهد که نقاط قوت(4.85)، ضعف(4.39)، فرصت(4.16)و تهدید(4.04) می‌باشد. طبق نتایج حاصله از مدل SWOT باید گفت که راهبرد فعال رقابتی یا SO در اولیت اول می‌باشد و نیز راهبرد WO یا راهبرد بازنگری در رتبه دوم می‌باشد. راهبردهای تدافعی(WT) و محافظه کارانه(ST) نیز رتبه‌های بعدی قرار دارند. لذا در گردشگری شهر نظرآباد و تدوین استراتژی مؤثر در آن می‌توان از قوت‌ها و همچنین فرصت‌های موجود در آن برای بهبود وضعیت گردشگری در شهر نظرآباد بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the Tourism Strategy of Nazarabad Using SWOT Model

چکیده [English]

Today tourism industry is a permanent source of income for cities. Thus this industry can be used as a means for developing cities through strengthening the appropriate potentials. Nazarabad can be regarded as a suitable area for tourism development as well as increasing income and employment in the city. This research is a descriptive-analytical study in which a practical approach to data collection namely the library and the field study has been used. The main objective of this study was to analyze and identify the strengths and weaknesses and the opportunities and threats of the tourism industry in Nazarabad using SWOT model. SWOT analysis results indicated that the strengths, weaknesses, opportunity and threats are 4.58, 4.39, 4.16, and 4.04 respectively. According to the results of SWOT model, the competitive activist strategy or SO is in the first order of priority, and WO strategy or strategies are in the second order. Defensive strategies (WT) and conservative (ST) are also the next ones. It can be concluded that in the tourist town of Nazarabad, the effective strategy which can be developed is providing opportunities to improve the situation of tourism in Nazarabad

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • strategy
  • SWOT
  • Nazarabad