ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری شهری سیرجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گردشگریشهری،ترکیبپیچیده­ایازفعالیت‌هایمختلفباویژگی‌هایمحیطی،میزانتوانمندیوکشششهردرجذبگردشگرانوارائهخدماتاستکهباامکانحفظارزش­ها، باورهاو رسومباستانیبهنحومطلوبیمی‌توانداشاعهدهندهارزش­هاو سننجوامعدرسطحملیو محلیباشد. در همین راستا این پژوهش سعی دارد با ارزیابی معیارهای ارتباطی، خدماتی، گردشگری و علمی، توان­های گردشگری سایت­های گردشگری شهری را در شهر سیرجان جهت توسعه گردشگری بررسی نماید. نتایج پژوهش نشان می­دهد که سایت گردشگری بادگیر چپقی با کسب 6/48 امتیاز از 60 امتیاز ممکن رتبه اول را در بین سایت­های مطالعاتی جهت توسعه گردشگری شهری به خود اختصاص داده است. از طرفی نتایج آزمون‌های آنالیز واریانس و مقایسه میانگین­ها حاکی از آن است که فقط از نظر معیار ارتباطی سایت­های گردشگری در دو گروه جداگانه قرار گرفته و از نظر سایر معیارها تفاوت معناداری بین میانگین زیرمعیارها وجود نداشته و تمامی سایت­ها در یک گروه قرار گرفته­اند. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که مهمترین ضعف سایت­های مطالعاتی عدم تبلیغات مناسب و شناساندن صحیح سایت­های مطالعاتی می­باشد. کسب حداقل امتیاز از زیرمعیار، سطح خدمات و تبلیغات گردشگری توسط تمامی سایت­های مطالعه شده دلیلی بر این مدعاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Urban Tourism Potentials in Sirjan

چکیده [English]

Urban tourism is a complicated formulation of various activities with specific environmental characteristics. The potentials of the city to attract tourists and providing services while preserving the customs, beliefs, and values can effectively expand these values and beliefs both locally and internationally. Thus the present study made an attempt to analyze Sirjan tourist potentials using the communicative, service, tourist, and scientific criteria. The results of the study showed that Badgir Chopoghi site with 48.6 of 60 points was the best site for developing tourism in the area. On the other hand, the results of ANOVA showed that the communication criterion can divide the sites into two separate groups while the other criteria did not have any statistically significant effect in this separation. The obtained results also showed that the most important weakness of the site was poor advertisement to introduce the site to others. The weakest point on this criterion supports this important result of the study.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • potential
  • tourism location
  • Urban Tourism
  • Sirjan