سطح‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه صنعت گردشگری یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی - اجتماعی در بسیاری از مناطق جهان است. در بسیاری از کشورها این صنعت، منبع اصلی درآمد، شغل و توسعه ساختارهای زیربنایی محسوب می‌شود.  مقاله حاضر با هدف یافتن پاسخ به این سؤال که چه عواملی در جذب گردشگری در شهر اهواز تأثیر تعیین کننده‌ای دارد انجام شده است. در این مقاله نوع تحقیق، کاربردی- توسعه‌ای است و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. محدوده مورد مطالعه آن شهر اهواز می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز از طریق اطلاعات کتابخانه‌ای، مطالعات اسنادی و مطالعات پیمایشی (ابزار پرسشنامه) جمع‌آوری شده است. جامعه آماری تحقیق گردشگران وارد شده به اهواز می‌باشد که از طریق فرمول نمونه‌گیری تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش­های آمار توصیفی و آزمون تحلیل عاملی از طریق نرم افزار آماری spss استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل عاملی پرسشنامه گردشگران نشان می‌دهد که مهمترین عوامل جذب گردشگر در شهر اهواز رضایت از خدمات به گردشگران، توجه به فرهنگ محلی، توجه به صنایع و محصولات فرهنگی و امکانات رفاهی و مهمترین پیامدهای جذب گردشگر در شهر اهواز کمک به اقتصاد محلی، تخریب محیط زیست، افزایش قیمت و تورم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Factors Affecting Tourism Development in Ahwaz

چکیده [English]

Today, tourism is one of the most important factors of socio - economic development in many regions of the world. This industry is the main source of income, jobs and infrastructure development in many countries. This study aims to find answers to the question of what factors have a decisive influence on tourism in the city of Ahwaz. The type of research is applied -development and the methods is Descriptive- Analytical as well as a survey. The study area is the city of Ahvaz where the required information was collected from the data library, documentary and survey studies (questionnaire). The statistical population of research included the tourists visiting Ahwaz and the sample size were calculated through the sample formula consisting of 384 persons.For data analysis, descriptive statistics and factor analysis were used by SPSS. The results of factor analysis showed that the most important factors in attracting tourists to Ahwaz are the satisfying services for tourists based on their local culture, industrial and cultural products, and welfare. Also the important consequences of tourist attraction in Ahwaz are developing the local economy, environmental degradation, rising prices as well as inflation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • tourism development
  • Urban Tourism
  • Ahwaz