نقش ابزارهای تبلیغاتی در بازاریابی و جذب گردشگر مطالعه موردی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

صنعت گردشگری با تمام بخش‌های دیگر متفاوت است؛ زیرا که برخلاف بخش تولید، در بخش گردشگری، یک مکان به اضافه تمام آنچه که آن مکان ارائه می دهد، به فروش می‌رسد. در هر زمانی رقابت در سطح جهانی وجود دارد و ارتقاء مقاصد گردشگری، به ایده‌های خلاق و ناب نیاز دارد تا سبب توسعه گردد. یک مکان توسعة گردشگری و تبلیغات پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تبلیغات می‌تواند در گسترش تولید، درآمد و ایجاد اشتغال در گردشگری نقش مهم و اساسی داشته باشد. از این رو این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تحلیل نقش ابزارهای تبلیغاتی در بازاریابی گردشگری و جذب گردشگران می‌پردازد. جامعة آماری پژوهش شامل گردشگرانی است که در طول فصل تابستان سال 1394 از مکان‌های گردشگری استان اردبیل دیدن کرده‌اند. روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات در این پژوهش از نوع کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه‌ای) است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بین ابزارهای تبلیغاتی و میزان شناخت گردشگران از جاذبه‌های گردشگری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده، حاکی از تأثیر زیاد ارتباطات فردی در تبلیغات گردشگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Advertisement in Attracting Tourists and Marketing A Case of Ardabil Province

چکیده [English]

The tourism industry is different from any other industry because, instead of a product, you are selling a place and all the things it has to offer. You are competing with the entire world every time you promote tourism in a given destination, and this high level of competition demands a creative and unique approach. Tourism development and advertising are closely interrelated. Advertising can play an important role in the expansion of production, income and employment in the tourism sector. Therefore, this study examines the role of advertising in the marketing of tourism and tourists attraction using a descriptive and analytical method. The statistical population consisted of tourists who visited Ardabil province during the summer of 1394. The method of collecting data in this study is library and field study (questionnaire).To analyze the data, stepwise regression model was used. The results of the study showed that there is a significant relationship between tourism marketing and advertising. The results also showed that personal communication in tourism advertising is the most effective factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • Tourism Marketing
  • tourist attraction
  • step-wise regression