تحلیلی بر بازاریابی اکوتوریسم دراستان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اکوتوریسم شکلی از گردشگری دوران پست مدرنیسم به شمار می آید، به طوریکه می توان ازآن به عنوان دومین گونه عمده گردشگری که در سطوح داخلی وخارجی گردشگران بسیاری را براساس گرایش های تقاضای بازار به مقاصد گردشگری جذب نماید، نام برد. واین درحالی است که اکوتوریسم به عنوان یک گونه از گردشگری  قادر است که در استفاده از توان‌های محیطی سبب افزایش همکاری وتاثیرات اقتصادی آن وهمچنین حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار شده و تحرک و پویایی را در اقتصاد محلی و منطقه‌ای به وجود آورد،که این خود بازار یابی قوی را در این زمینه می طلبد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی _ پیمایشی و با مطالعات کتابخانه­ای انجام شده است.جامعه آماری تحقیق حاضررا 130نفراز گردشگران داخلی استان گلستان که شهرهای گرگان ، گنبد،علی آبادکتول و کردکوی را برای این نوع گردشگری انتخاب کرده اندتشکیل می دهند.جهت تعیین پایایی ابزارتحقیق پیش آزمون صورت گرفت که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه شامل: شناسایی الگوهای بازاریابی اکوتوریسم دراستان گلستان 72/0 درصدبود،که نشانگرپایایی قابل قبول است.نتایج تحقیق برمبنای اولویت نه"پی" بیانگرآن است که درموردعناصر تبلیغات،مشارکت،برنامه ریزی،مکان ضعف وجوددارد. همچنین براساس یافته ها،یک الگوی ریاضی توسعه داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Ecotourism Marketing in Golestan Province

چکیده [English]

Ecotourism is regarded as a form of tourism of postmodernism era, so that it can be considered as the second major variety of tourism which, at domestic and foreign levels, attracts many tourists based on market demand trends to tourism destinations. Ecotourism as a variety of tourism can increase cooperation, its economical effects, protecting the environment, sustainable development, and dynamism in local and regional economy using environmental potentials which in its turn requires a strong marketing. The present study employed a descriptive – survey design using library studies. The participants of the study were 130 tourists of Golestan province from Gorgan, Gonbad, Aliabad Katoul, and Kordkuy for this kind of tourism. In terms of data collection, it is considered as a field study and finally in terms of generalizability of the findings it is a kind of survey. In this research, the items of the questionnaire, in two sections, were based on personal and behavioral characteristics and included nine "bases" of marketing, a combination of ecotourism and tourism. In order to determine the reliability of the instruments of the study, a pretest was conducted. The calculated Cronbach's alpha for the main scale of the questionnaire, i.e. identifying the patterns of ecotourism marketing in Golestan province, was 0.72 which showed the acceptable reliability. The applied statistical methods in this research include one-dimensional Kolmogorov-Smirnov test, one sample T-test, two-samples T-test and Friedman test for processing the obtained data. The results based on the nine "bases" priority indicated that there were some deficiencies in advertising, partnership, planning, and location. Furthermore, on the basis of the findings, a mathematical model was proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing mix
  • ecotourism tourism
  • domestic tourists
  • Golestan province