اولویت بندی مناطق مستعد احداث ژئوپارک در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

استان لرستان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم ایران با انواع عوارض ژئومورفیک منحصر بفرد مانند غارها، آبشارها، دریاچه ها، تنگ ها و با قابلیت های تاریخی و زمین شناسی فراوان، دارای مناطق بهینه و مستعدی جهت احداث ژئوپارک می باشد. از اهداف این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای می باشد، می توان شناسایی و معرفی جاذبه های ژئوتوریستی، اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای مورد نیاز و شناسایی مناطق بهینه احداث ژئوپارک در استان لرستان را ذکر کرد. در همین راستا با روش توصیفی- تحلیلی و میدانی و با استفاده از نظرات متخصصین و کارشناسان و مدل AHP، معیارها و زیر معیارهای موثر و مناطق پیشنهادی جهت احداث ژئوپارک با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت منطقه مستعد و بهینه احداث ژئوپارک در استان لرستان شناسایی شد. نتایج نشان داد که براساس نظر متخصصین، مهمترین معیارها در اولویت بندی مناطق مستعد ژئوپارک در استان لرستان، معیارهای اقتصادی و زیرساختی هستند. بررسی و اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها برای 5 منطقه پیشنهادی جهت احداث ژئوپارک حاکی از این است که با وجود قابلیت های ژئوتوریستی فراوان، در چند منطقه امکان احداث ژئوپارک وجود دارد، اما مستعدترین منطقه احداث ژئوپارک، محدوده دریاچه گهر و اطراف آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Potentially Appropriate Areas for Building Geo-parks in Lorestan Province

چکیده [English]

Lorestan province as the capital of geo-tourism in Iran includes a wide variety of unique geomorphological features such as caves, waterfalls, lakes and replete with historical and geological potentials together with optimal and appropriate areas for constructing geo-parks. One of the objectives of this applied-developmental research was identifying and introducing geo-tourism attractions, prioritizing required criteria and sub-criteria and also identifying optimized areas for creating geo-parks in Lorestan. Therefore descriptive-analytical methods together with field studies and the comments from experts and specialists and also an AHP model were used to investigate the effective and optimized criteria and sub-criteria for constructing geo-parks. Using a questionnaire, the researchers detected an optimized area in the province of Lorestan for constructing a geo-park. The results of the study showed that the most important criterion in prioritizing areas to construct geo-parks in Lorestan province was economical and infrastructure related criteria. Reviewing and prioritizing criteria and sub-criteria for the five proposed areas for constructing geo-parks showed that despite the great geo capabilities, there was a possibility to construct geo-parks in several areas, however the most gifted area for creating a geo-park was Gohar Lake and its surrounding area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geo-park
  • Geotourism
  • Gahar Lake
  • Loresta