ارزیابی توان اکولوژیک توسعه طبیعت‌گردی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم­ترین منابع تولید درآمد و افزایش فرصت­های شغلی و نیز توسعه و گسترش زیرساخت­ها و توسعه اجتماعی – فرهنگی و نیز به عنوان موتور و محرک رشد و توسعه اقتصادی مناطق می­باشد. شهرستان بویراحمد در استان کهکیلویه و بویراحمد نیز با آب و هوای معتدل و کوهستانی، آبهای فراوان، پوشش جنگلی و غیره نیز جزء نقاطی است که پتانسیل زیادی برای جذب گردشگری دارد. نوع تحقیق کاربردی- توسعه­ای و روش بررسی آن پیمایشی می­باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه جهت کاربری طبیعت­گردی است. در این راستا پس از شناسایی معیارها اقدام به تهیه پایگاه داده­های مکانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی شد. در ادامه پس از استاندارد سازی این معیارها به روش منطق فازی در محیط نرم افزار Arc GIS، با استفاده از نظر سنجی پرسشنامه­ای از 30 کارشناس و به کمک روش آنتروپی شانون به هر یک از معیارها وزن خاصی اختصاص داده شد. سپس با تلفیق و رویهم گذاری این معیارها، بر اساس منطق فازی، نقشه نهایی که بیانگر مناطق تفرجگاهی است، حاصل شد. منطقه مورد مطالعه در نقشه تولید شده به سه طبقه بسیار مناسب، مناسب و نامناسب به منظور برنامه ریزی جهت انواع فعالیت­های تفرجی تقسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Ecological Potency of Nature-touring Development Using Fuzzy Logic in GIS Environment: A Case of Boyer Ahmad

چکیده [English]

Tourism industry is considered as an important sector in social and economic development. At present, tourism industry is one of the most important sources of income and job opportunities as well as the development of infrastructure and socio-cultural development. It can cause the growth development of economy in a lot of regions. The city of BoyerAhmad in Kohgiluyeh va Boyer Ahmad province with a temperate climate, mountainous area, abundant water, forest cover and intense vegetation is a region with a lot of potentials for attracting tourists. The type of research used in this study was applied and developmental research in which library and survey studies were used. The purpose of this study was to assess ecological and potential tourism land use. In this regard, the criteria were identified in order to provide spatial database in GIS. Then, the standardization of these criteria, using fuzzy logic in the Arc GIS software was performed and using a questionnaire survey completed by 30 experts and Shannonentropy, certain weights were assigned to each of the criteria. Then the criteria were overlaid based on fuzzy logic and a map was obtained indicating areas of the tourism. The study area in produced map was divided into three classes of very good, good and bad in order to plan for a variety of recreational activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • fuzzy logic
  • Shannonentropy
  • geographical information system