توان اکولوژیک در جهت توسعه گردشگری با استفاده از فرایند سلسله مراتبی AHP ( مطالعه موردی : پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برای ایجاد یک توسعه پایدار و جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیتها می باشیم.اکوتوریسم امروزه به عنوان شکلی از توریسم پایدار شناخته شده است که در حفاظت و توسعه مشارکت دارد.از طرفی مناطق تحت مدیریت مانند پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده به عنوان مکانی درجهت حفظ سرمایه های اکولوژیکی، مکانی برای آگاهی مردم از محیط زیست و مکانی برای دورشدن از زندگی شهری در اختیار میگذارند.پارک ملی وپناهگاه حیات وحش قمیشلو با دارا بودن ارزش زیست محیطی و همچنین ارزش تاریخی به علت وجود قلعه های مربوط به عصر قاجاریه از پتانسیل ویژه ای جهت گسترش گردشگری برخوردار است.در این پژوهش به بررسی توان اکولوژیک منطقه به منظور سنجش منابع اکولوژیکی محیط در مقایسه با معیار، با تاکید بر گردشگری حیات وحش و وزن دهی مناسب در مدل AHPمیپردازیم که با توجه به نقشه های بدست آمده  نواحی شمالی و شرقی منطقه جهت گردشگری دارای اولویت میباشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Ecological Potentials for Tourism Development Using Analytic Hierarchy Process (AHP): A Case of National Parks and Wildlife Ambushments in Ghameshloo

چکیده [English]

For constructing sustainable and comprehensive development as well as adapting new income resources instead of oil reserves, employing all facilities and capabilities are needed. Today ecotourism is recognized as one of the sustainable tourism branches which has a great share in preservation and development of tourism. National parks, protected areas and ambushments provide an opportunity for preserving ecological wealth, notifying people of environmental values and getting away from urban life. National parks and wild life ambushments of Qamishlu with environmental values, and historical castles dating to Qhajar era have special potentials for tourism development. In this study, the ecological potential of the area has been used to assess the ecological resources of the environment compared with the benchmark, and emphasis on tourism of wildlife and appropriate weighing based on AHP model. The results of the study showed that the northern and eastern parts of the area understudy are prioritized as far as the available maps are considered. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • national park and wild life ambushments of Qamishlu
  • Ecological Analytic Model
  • AHP