طراحی مدلی جهت ارزیابی مزیت رقابتی مقصد های گردشگری با استفاده از فنون LFPP و FCOPRAS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گردشگری و توریسم یکی از مهمترین صنایع جهان محسوب می‌شود که در صورت توجه به ظرفیت بالقوه ی بالای ایران در صنعت مذکور باعث رشد سریع در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد داشت. هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی جهت ارزیابی مزیت رقابتی مقصد های گردشگری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری می‌باشد.  در این راستا در گام اول معیار های چهارده گانه مزیت های رقابتی مقاصد گردشگری با مراجعه به ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان شناسایی شدند. در گام دوم  با استفاده از روش برنامه ریزی ترجیحات لگاریتمی فازی به محاسبه اهمیت نسبی یا به عبارتی اوزان شاخص‌ها پرداخته شد. در گام سوم رتبه بندی مقاصد گردشگری توسط روش COPRAS فازی انجام پذیرفت. براساس نتایج حاصل از این روش، شمال کشور شامل استان های گیلان، مازندران و گلستان به عنوان گزینه برتر شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Evaluating the Competitive Advantage of Tourism Destinations Using LFPP and FCOPRAS Techniques

چکیده [English]

Tourism is one of the most important industries in the world which causes the rapid economic progress of the country if it is attended appropriately. The main objective of this study was to provide a model for evaluating the competitive advantage of tourist destinations based on decision-making techniques. To do so, first the competitive advantage criteria were identified for fourteen tourist destinations using the literature and interviews with experts. In the second step of the study, the researchers used LFPP to calculate the relative importance of planning preferences. In the third step researchers ranked tourist destinations using fuzzy COPRAS. The results of this study showed that the north of the country, including the provinces of Gilan, Mazandaran and Golestan, was recognized as the best tourism destination as far as the competitive advantages were considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Advantage
  • tourist destinations
  • LFPP
  • Fuzzy COPRAS