تعیین تقویم آسایش حرارتی شهر سبزوار با استفاده از شاخص های دمای معادل فیزیولوژی (PET) و متوسط نظر پیش بینی شده (PMV)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شرایط نامطلوب آسایش حرارتی (تنش‌های سرمایی و گرمایی) بر جسم و روان انسان تأثیر گذاشته و نتیجه آن فرد متحمل ناراحتی، از دست دادن کارایی و سرانجام مختل شدن سلامتی می‌گردد.این در حالی است که شرایط آسایش حرارتی مطلوب اثرات مثبتی رابه‌جامی‌گذارند.در پژوهش پیش رو به ارزیابی تطبیقی شاخص‌های دمای معادل فیزیولوژیک ( ) و متوسط نظر پیش‌بینی‌شده ( ) از فراسنج های اقلیمی میانگین درازمدت60 ساله (2015-1955 میلادی) ایستگاه همدید سبزوار شامل درجه حرارت، میانگین، درجه حرارت کمینه روزانه، میانگین درجه حرارت بیشینه روزانه، دمای هوای خشک برحسب درجه سانتی گراد، فشار بخار برحسب هکتوپاسکال، رطوبت نسبی در حسب درصد، سرعت باد برحسب متر بر ثانیه و میزان ابرناکی آسمان برحسب اکتااستفاده‌شده است.نتیجه این پژوهشنشان می‌دهد که دوره آسایش اقلیمی در شهر سبزوار بسیار محدود است. به‌طوری‌که دوره آسایش اقلیمی فقط به مدت 35 تا 40 روز با دو اوج پاییزه و بهاره به طول می‌انجامد؛ و این در حالی است که دوره تنش گرما در حدود 50 روز از تیرماه تا حوالی 20 مرداد ادامه می‌یابد. ولی عاملی که به‌عنوان مشکل اصلی ازنظرآسایش حرارتی در شهر سبزوار شناخته ‌شده است حاکمیت دوره طولانی و تنش‌زای سرماست، به‌طوری‌ که تنش سرمایی با درجات مختلف تغییرباً 190 روز از سال، ازدهه سوم مهرماه آغاز و این شرایط تا دهه دوم فروردین ادامه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Calendar of Thermal Comfort of Sabzevar Using Physiological Equivalent Temperature (PET) and Predicted Mean View (PMV)

چکیده [English]

Inappropriate weather conditions such as severe hot or cold weather will affect both the body and the soul of every man and as a result his effectiveness and efficiency will be distorted. On the contrary, thermal comfort conditions will result in optimal conditions. The present study analyzed Physiological Equivalent Temperature (PET) and Predicted Mean View (PMV) from among the parameters of an average period of sixty years (1955-2015) in Hamdid station of Sabzevar. The parameters included temperature, average, the lowest temperature in a day, the average of the highest temperature in a day, dry weather temperature, steam pressure by Hectopascal, relative humidity, wind speed, and the cloudiness of the weather have been used. The results of this study showed that the period of thermal comfort in Sabzevar is very limited so that the period reaches its climax in autumn and spring from 35 to 40 days. However the hot weather lasts for 50 days from Tir to around the 20th of Mordad. The most important factor in Sabzevar as far as thermal comfort is regarded is the long and stressful cold period which lasts for about 190 days from the third decade of autumn to the second decade of Farvardin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • temperature indicator
  • physiology
  • Billan Model of energy for human being
  • PET
  • PMV
  • Ray man
  • Sabzevar