تأثیر رضایت مشتری و تصویر برند بر وفاداری به برند در صنعت هتلداری(مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تأثیر رضایت مشتری و تصویر برند بر وفاداری به برند در صنعت هتلداری درهتل های 5 ستاره استان آذربایجان شرقی،شامل:هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان1394صورت پذیرفته است.داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های 5 ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است.تحقیق حاضر،از نظر هدف،کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها،توصیفی و از نوع پیمایشی است.همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه میهمانان هتل های 5 ستاره شهرتبریز می باشد.با توجه به این که حجم جامعه نا معلوم می باشد از فرمول کوکران به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رضایت مشتری و تصویر برند  هر دو تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری به برند دارند. و همچنین تأثیر رضایت مشتری بر وفاداری به برند بیشتر از تاثیر تصویر برند بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Customer Satisfaction and Brand Type on Brand Loyalty in the Hotel Industry A Case of Five Star Hotels in Tabriz

چکیده [English]

The present research aimed to study the effect of customer satisfaction and brand image on brand loyalty in the hotel industry in 5 – star hotels of East Azerbaijan including El-Goli Pars and Shahriar Hotels in 1394 in summer. The data required for this research were gathered using questionnaire and non-random sampling method through 5 – stars hotels guests of Tabriz. This research, in terms of purpose is functional but as far as the data collection is concerned, is descriptive survey. Also, it has made use of structural equation modeling through the SMART PLS software to analyze the obtained data. Statistical population of this research included all guests of the 5 – stars hotels Tabriz. The Cochran formula was used in order to determine the sample size of study. The results showed that the customer satisfaction and brand image both have a significant positive effect on brand loyalty. Also, the effect of customer satisfaction on brand loyalty was greater than that of brand image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer satisfaction
  • Brand Image
  • Brand loyalty