گردشگری پایدار روستایی با تأکید بر روستای بزم استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

‌نقش صنعت گردشگری در راهبردها و برنامه‌های توسعه کشورها در حال گسترش است و در این میان گردشگری روستایی دارای جایگاهی ویژه می‌باشد. گردشگری می‌تواند نقش مهمی در متنوع‌سازی اقتصاد روستایی و توسعه فرهنگی اجتماعی داشته باشد و با گسترش آن در نواحی روستایی می‌توان به پایداری جمعیت و اقتصاد این نواحی کمک نموده و زمینه دست‌یابی به توسعه پایدار روستایی را فراهم نمود. با این حال نباید از اثرات منفی توسعه گردشگری در نواحی روستایی به‌خصوص از جنبه‌های فرهنگی و زیست‌محیطی غافل شد و برای به حداقل رساندن آن‌ها تلاش و برنامه‌ریزی نمود. هدف این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده مطالعات اسنادی و میدانی تهیه شده است، بررسی مفاهیم و اثرات گردشگری و ضرورت توجه به توسعه گردشگری روستایی مطابق با معیارهای گردشگری سبز و محیط‌زیست محور در کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و راهبرد اقتصاد مقاومتی است و در ادامه به‌طور ویژه ظرفیت‌های دهکده گردشگری بزم در استان فارس را بررسی کرده است. طبق یافته‌ها با توجه به توانمندی‌های بی‌بدیل مناطق روستایی کشور از نظر میراث فرهنگی و جاذبه‌های زیست‌محیطی می‌توان جایگاه صنعت گردشگری را در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ارتقاء داد. بنابراین طراحی و اجرای راهبرد آموزش جوامع محلی و توسعه منابع انسانی فعال در این بخش در جهت ایجاد گردشگری سبز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Rural Tourism with Emphasis on Bazm (a village) in Fars Province

چکیده [English]

The role of tourism industry, especially rural tourism, is to develop countries’ programs and strategies. Tourism can play an important role in the diversification of rural economy and socio - cultural development. Tourism expansion in rural areas can help to sustain the population and economy and achieve sustainable development in these areas. However, the negative effects of tourism development, especially the cultural and environmental aspects, in rural areas should not be neglected and consequently efforts must be made to minimize those effects. This study was descriptive and analytical in its method. The required data were gathered using library and field study methods. The goal of this study was to investigate the concepts and effects of tourism and the necessity of rural tourism development in accordance with green tourism as well as promoting environment friendly based Islamic-Iranian model of progress and resistance economic strategy. The study focused on the potentials of Bazm, a village in Fars province. The results of the study confirmed the unique capabilities of rural areas in terms of the cultural heritage and environmental attractions, which can develop tourism industry economically and socially. Thus designing and implementing local community training strategy and human resource development can be considered as  very important factors to achieve green tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green tourism
  • Rural Development
  • environment
  • Training
  • Bazm village