امکان سنجی توسعه پایدارگردشگری در بافت مرکزی شهر کرمانشاه با استفاده از روش ANP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری محدوده بافت مرکزی شهر کرمانشاه به منظور توسعه صنعت گردشگری در این منطقه می باشد.در پژوهش حاضر، روش تحقیق براساس نوع هدف، کاربردی و براساس نوع روش، توصیفی- تحلیلی است .بنابراین در تبین ادبیات و سوابق موضوع و ارائه مدل شبکه ای پژوهش، از مطالعات کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات با توجه به ماهیت تحقیق از روشهای میدانی استفاده گردیده است. همچنین به منظور ارزیابی و اولویت بندی شاخصهای ارائه شده از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. نتایج پژوهش تعیین می کند که از میان شاخصهای مورد بررسی زیرساختهای گردشگری، معیار تاریخی- فرهنگی بیشترین سهم را در توسعه منطقه ایفا می کنند. در واقع یافته ها نشان می دهد که این منطقه از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری برخوردار است . همچنین پیشروی کاربری تجاری در داخل بافت یکی از موانع اساسی در راه رسیدن به توسعه گردشگری در این منطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Sustainable Tourism Development in the Central Urban Texture of Kermanshah Using ANP Method

چکیده [English]

Tourism is an industry which its development requires sufficient knowledge and awareness of the issues and effective economic, social and cultural factors in every region. Thus the purpose of this study was to evaluate and prioritize the factors affecting the development of tourism within the central texture of Kermanshah to develop the tourism industry in this region. Based on the purpose of this study as well as the research method, an applied, descriptive-analytic research was conducted.Therefore, to clarify the existing literature and to provide a network model for the research, a library study was applied and field data collection method was used due to the nature of the research. Also to evaluate and prioritize the provided scales, Analytic Network Process Method (ANP) was used. The results of the study revealed that from among the indices of tourism infrastructure studied, cultural-historical scales play the most important role in the development of the area. The findings also showed that this area has the potentials to become a typical tourism region. Business and users’ progress in the understudy texture were determined as the main obstacles of the tourism development in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • ANP
  • sustainable tourism development indicators