اولویت‎بندی راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان اهر با استفاده از مدل SWOT- QSPM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شهرستان اهر در شمال‎غرب کشور، با توجه به پتانسیل‎های شاخص و متنوع گردشگری، در صورت برنامه‎ریزی‎های کارشناسانه، این توانایی را دارد که به یکی از قطب‎های گردشگری کشور به‎ویژه در حوزه‎ی گردشگری نو تبدیل شود. نظر به این‎که دستیابی به این هدف به رشد و توسعه‎ی همه‎جانبهی اقتصادی و اجتماعی در منطقه منجر می‎گردد، در این پژوهش ساختار گردشگری شهرستان اهر با ارزیابی پتانسیل‎ها، ضعف‎ها، فرصت‎ها و تهدیدهای منطقه با استفاده از مدل SWOT، بررسی شد. نتایج تحلیل SWOT، نشان داد که از دید سه گروه مورد بررسی شامل مردم میزبان، مسئولین و گردشگران، قوت‎ها، ضعف‎ها، فرصت‎ها و تهدیدهای گردشگری منطقه به ترتیب دارای میانگین ضریب نهایی 6422/2، 5645/2، 6957/2 و 8807/2 می‎باشند که طبق نمودار حاصل‎شده، راهبردهای ST، WT،SO  و WO به ترتیب بیشترین مساحت را به خود اختصاص دادند. این نشان می‎دهد که وضعیت نهایی راهبردی منطقه بیشتر به سوی راهبردهای تنوع یعنی بهره‎گیری از پتانسیل‎های بالای منطقه در راستای غلبه بر تهدیدهای احتمالی تمایل دارد که در برنامه‎ریزی‎های مربوط بایستی بیشترین تمرکز بر این بخش معطوف گردد. اولویت‎بندی سری راهبردهای موجود با ماتریس QSPM، نشان داد که در میان سری راهبردهای تنوع، راهبردهای ST4، در میان راهبردهای تدافعی، راهبردهای WT4، در میان سری راهبردهای رقابتی، راهبردهای SO7 و در میان راهبردهای بازنگری، راهبردهای WO2، به ترتیب با امتیاز نهایی جذابیت 74/12، 59/12، 03/13 و 64/12 به عنوان پر اولویت‎ترین راهبردها مطرح می‎باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Tourism Development Strategies in Ahar using SWOT - QSPM Model

چکیده [English]

Ahar is located in the northwest of Iran and due to its diversities and special potentials, the city can be regarded as one of the best tourist destinations especially in a new form of tourism through skillful planning. Since achieving this goal leads to extensive economical and social development, in this article tourism structure of Ahar was investigated through evaluation of strengths, weaknesses, opportunities and threats using SWOT model. The SWOT analysis results which were obtained based on the views of three experimental groups showed that the factors of strengths, opportunities, weaknesses and threats were 2.6422, 2.5645, 2.6957, and 2.8807 respectively. Based on the final chart ST, WT, SO and WO strategies had the largest area respectively. This shows that the final strategic state of the region tends towards the diversified strategies, means utilization of the high potentials of the region in order to overcome the threats. Thus planning should be more focused on this sector. Also the results of prioritizing series of existing strategies by the QSPM matrix showed that ST4 in ST strategies, WT4 in WT strategies, SO7 in SO strategies, and WO2 in WO strategies are high priority strategieswith final attractiveness score equal to 12.74, 12.59, 13.03 and 12.64.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Prioritizing
  • QSPM Model
  • SWOT model