سطح‌بندی مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گردشگری ورزشی بخشی از گردشگری به شمار می‌آید که از تلفیق ورزش و گردشگری به وجود آمده است و با سرعت بالایی در حال رشد و تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و مستقل است. یکی از مسایل و مشکلات گردشگری در ایران از جمله شهر اصفهان، عدم توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان نواحی گردشگری است. سطح‌بندی زیرساخت‌های گردشگری در نواحی مختلف یک شهر و توزیع متعادل زیرساخت‌ها و تعدیل نابرابری در نواحی مختلف، یکی از اقدامات اساسی توسعه گرشگری است. هدف از این پژوهش سطح‌بندی مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های گردشگری ورزشی می‌باشد و از مدل TOPSISبرای تحلیل آن استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از سایت تربیت بدنی شهر اصفهان استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که مناطق چهارده، سیزده و پانزده، در سه سطح اول و مناطق نه، چهار و شش در سه سطح آخر از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری ورزشی قرار دارند. براساس نتایج بدست آمده از یافته‌های پژوهش می‌توان دریافت که شهر اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های ورزشی در سطح محروم می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leveling of 15 Districts in Isfahan Based on Sports Tourism Infrastructure Using TOPSIS Model

چکیده [English]

Sports Tourism is also considered as a part of tourism that is created as a combination of sport and tourism, and is growing at a rapid rate and becoming a major and independent industry. One of the problems of the tourism in Iran, including Isfahan, is the imbalance in space organization and lack of hierarchy based on the interaction between tourism areas. Leveling of tourism infrastructure in different areas of a city and a balanced distribution of infrastructure and moderating inequality in different areas are of the important tourism development activities. The purpose of this study was to level 15 districts in Isfahan regarding sport tourism infrastructure. The study was descriptive for data collection and for analysis of statistics Isfahan TOPSIS model was used. The findings showed that the fourteen, thirteen and fifteen, were in the first three levels while nine, four and six were located in the last three levels of sport tourism infrastructure. The results of the findings showed that Isfahan is deprived in terms of sports infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports tourism
  • sports infrastructure
  • leveling
  • the regions of fifteen
  • model TOPSIS