بررسی رابطه ی بین عوامل زمینه‌ای ساکنان شهر تبریز و تصویری که از شهر دارند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به فضای رقابتی موجود بین مقصدهای گردشگری، متولیان امر در مقصدهای گردشگری سعی دارند تا با بهره‌گیری از ابزارهای بازاریابی چون برندسازی، مزیت رقابتی مطلوبی را در بازار گردشگری کسب کنند. شهرها به عنوان یکی از اصلی­ترین مقاصد گردشگری نیز از این امر مستثنی نیستند و سعی در جلب توجه گردشگران دارند. لذا به دنبال حضور شهرها در فضای رقابتی، مفهوم برندسازیشهری به عنوان ابزاری برای ارائه تمایز در مقصد شهری مورد نظر مطرح گردید. برای تعیین تصویر شهری شاخص­هایی در نظر گرفته شده­اند، که آگاهی از تصویری که ساکنان مقصد شهری مورد نظر نسبت به شهر خود دارند و نیز بررسی رابطه بین عوامل متغیر زمینه­ای ساکنان با تصویری که از شهر در ذهن دارند، در تعیین برند شهری موثر و مفید خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تصویری که ساکنان شهر تبریز نسبت به شهر خود دارند و نیز بررسی رابطه بین عوامل متغیر زمینه­ای ساکنان شهر چون سن و جنسیت و محل تولد ساکنانبا تصویر شهری، از روش تحلیلی- توصیفی و کاربردی بهره گرفته است. جامعه آماری شهروندان ساکنتبریز است کهبنا به نامحدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 تعیین شد. داده­های حاصل از پرسشنامه­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند.بنا به یافته­های پژوهش ساکنان شهر تبریز تصویری مطلوب از شهر در ذهن خود دارند همچنین بین عوامل زمینه‌ای ساکنان شهر چون سن و جنسیت و تصویری که از شهر در ذهن خود دارند رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین محل تولد ساکنان شهر تبریز و تصویری که از شهر در ذهن خود دارند رابطه معناری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Contextual Factors and City Image from Tabriz Residents’ Points of View

چکیده [English]

Experts of tourism destinations try to achieve desired competitive advantages in tourism market using marketing tools such as branding based on the competitions among tourism destinations. Cities as the main tourism destinations are not exception from this principle and try to attract tourists more than before. Therefore, following the presence of cities in the competitive world, the concept of city branding was mentioned as a tool for differentiation in intended urban destination. Thus, some indexes were considered to determine a city image. The awareness about image residents have about their city and evaluating the relationship between contextual factors and the image that residents have about their city are useful and effective in determination of a city brand. The purpose of the present study was that to evaluate the image that residents of Tabriz have about their city and also to examine the relationship between contextual factors of city residents such as age, sex and residents place of birth and city image. This study employed an analytical-descriptive method. Statistical population of the study consisted of residents of Tabriz. Based on Cochran formula, 384 of them were selected as the participants of the study. The data obtained from completing questionnaires were analyzed with SPSS21 software. According to the results of this study, residents of Tabriz have a favorable image about their city. Also there is no significant relationship between contextual factors of residents such as age, sex and the image that they have about their city but there is a meaningful relationship between the residents place of birth and the image that they have about their city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • branding
  • city image
  • residents
  • contextual factors
  • Tabriz Metropolis