ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص (TCI)وتکنیکGIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 درحال حاضر صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولیدودرآمد، اشتغال وایجاد زیرساخت ها برای نیل به توسعه پایدار محسوب می شود. شناخت محدودیت ها ومخاطرات تهدید کننده اقلیمی ونیز آگاهی از جاذبه ها وپتانسیل های نهفته در ویژگی های اقلیمی برای هر گونه برنامه ریزی درسطوح مختلف ملی، استانی وشهری از جمله گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که شناخت دقیق ویژگی های اقلیمی می تواند زمینه نیرومندی برای برنامه ریزی گردشگری فراهم سازد. در این پژوهش به منظور ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری وجاذبه های اقلیمی استان زنجان از نقطه نظر گردشگری، از شاخص اقلیم گردشگری TCIوداده های اقلیمی 4 ایستگاه سینوپتیک استان استفاده شده است. بدین منظور ابتدا آمار هفت پارامتر اقلیمی مورد نیازبه صورت ماهانه از ایستگاه های استان در بازه زمانی 14ساله  (2010-1997) استخراج شد.
توجه به ویژگی های اقلیمی یک منطقه وتاثیری که این ویژگی ها در شکل گیری توریسم می گذارند، اهمیت فراوانی دارد. پس از استخراج آمار، پایگاه اطلاعاتی مربوطه تشکیل وبر پردازش آن ها با استفاده از شاخص TCIاقدام گردید.سپس با بهره گیری از نرم افزارGIS در میان یابی، تعمیم داده های نقطه ای به پهنه ای وترکیب نقشه ها،زمان مساعدجهت حضور گردشگران در استان زنجان مشخص شد. نتایج پژوهش نشان دادکه ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور ومهر با رتبه خوب ،خیلی خوب، عالی وایده‌آل بهترین شرایط رابرای حضور گردشگران دراستان دارا می باشد.در ماه های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند به دلیل نفوذ وگسترش سیستم پرفشار غربی وکاهش دما، استان زنجان وضعیت مناسبی برای حضور گردشگران ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Tourism Pleasant Climate of Zanjan Province Using TCI Index and GIS Technique

چکیده [English]

Currently, the tourism industry is an important source of income, employment opportunity, and infrastructure improvement in order to achieve a sustainable development. The climate in an area and its effects on forming tourism are highly crucial.  Familiarity with climatic limitations and threats and latent potentials in the climate features is effective for designing various national, province and civil plans including tourism. Since knowing climate features can provide an important field for tourism planning, the researchers of the present study used climate tourism TCI and climate data of four synoptic stations of Zanjan province to evaluate climate tourism conditions and climatic attractions of Zanjan province. Thus, the researchers first extracted seven monthly climate parameters from province synoptic stations of the province in a 14- year period. After gathering the required data, data bases were established and their processes were accomplished via TCI index. Then using GIS software in interpolation, and generalizing point data into extended ones and mixing the maps, appropriate time for tourist attraction was determined. The results of the research indicated that February, May, June, January, August, September and October were accounted as an excellent and ideal condition for tourists’ attraction to the province. Regarding temperature reduction and high pressure of atmosphere in November, December, January, March and April, these months were  not considered suitable time for tourists` attraction to the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism climate
  • GIS
  • TCI index
  • Zanjan Province