تدوین استراتژی گردشگری روستایی پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: روستای نوره شهرستان سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گردشگری روستایی ازجمله زمینه‌های مؤثر در توسعه‌ی روستا و پایداری معیشت مناطق روستایی بوده و در برنامه‌ریزی­های برخی از کشورها منابع قابل‌توجهی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. روستای نوره واقع در شهرستان سنندج؛ با داشتن توان بالای جغرافیایی و اکولوژیکی از موقعیت مناسبی در جذب گردشگر برخوردار است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل  SWOT، راهبردهای مناسب را در زمینه توسعه‌ پایدار گردشگری روستایی ارائه می‌نماید. روایی ابزار تحقیق با استفاده ازنظر کارشناسان تأیید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید (92/0=α). جامعه مورد بررسی شامل سرپرستان خانوار روستا و از کارشناسان و مدیران مرتبط انتخاب گردیدند. یافته‌های تحقیق نشان داد از میان استراتژی‌های چهار‌گانه برای توسعه‌ی گردشگری روستای نوره از نظر دو گروه جامعه آماری استراتژی‌های رقابتی مناسب‌ترین استراتژی می‌باشد. استفاده از بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این روستا، بهره‌مندی از نیروی انسانی، توجه به صنایع‌دستی، اشتغال و مشارکت زنان از طریق سرمایه‌گذاری آموزشی و طراحی سازوکارهای جلب مشارکت آنان ازجمله برخی از راهبردهای شناسایی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Sustainable Rural Tourism Using SWOT Technique A Case of Navarre: A Village of Sanandaj

چکیده [English]

Rural tourism is an important factor in rural development which in turn can be effective in the development of rural areas and sustainable livelihood. Thus many countries have allocated a notable budget to it. Navarre, a village which is located in Kurdistan province, with its beautiful environmental and ecological capacity has been a suitable location to attract tourists. The present study used SWOT analytical approach to find a suitable strategy for tourism development. The validity of the questionnaire which was used in the study was confirmed by two specialists and its reliability was measured by Coronbach alpha (0.92). The population under study consisted of head of families and managers of tourism organization. The results of the study confirmed the priority of competitive approach as a focal one, and so the private sector in the area needs more attention in order to concentrate sources of funding, develop local human resources, attend to handicrafts, focus on effective employment and active participation of women in the area through educational investment, and at last plan ways of their better participation on this program as focal approaches to develop rural tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable rural development
  • SWOT model
  • Rural tourism
  • Navarre
  • Sanandaj province