مکانیابی توسعه اکوتوریسم روستای زیارت گرگان با کاربرد GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر بیشتر بر این سعی دارد که بتواند تصویر روشنی از توانایی­ها و ظرفیت­های محدوده مورد مطالعه را به نمایش دهد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی _ تحلیلی و با انجام مطالعات کتابخانه­ای و میدانی با استفاده از نرم­افزار GIS انجام شده است. به همین منظور لایه­های اطلاعاتی مورد نیاز شامل نقشه­های سطوح ارتفاعی، شیب، جهت شیب، پوشش­گیاهی، فاصله از شهر، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، تراکم پوشش­گیاهی، رطوبت نسبی، عمق خاک، بافت خاک، فاصله از گسل، فاصله از مناب آب و شاخص­های اقلیمی (دما، بارش و طبقات اقلیم) تهیه شدند. سپس با تلفیق و همپوشانی لایه­های اطلاعاتی در محیط GIS، نقشه نهایی جهت فعالیت اکوتوریسمی در منطقه در سه پهنه (کلاس یک و دو و نامناسب) ترسیم گردید. نتایج حاصل از نقشه نهایی اکوتوریسم گسترده نشان داد که بیشترین پهنه کلاس دو معادل 39/45 و بیشترین پهنه برای اکوتوریسم متمرکز، کلاس دو معادل 94/56 درصد را شامل می­شود. با استفاده از نتایج حاصل از نرم­افزار Choice Expert  به اولویت­بندی پهنه­های اکوتوریسم پرداخته، و مشخص گردید که منطقه برای اکوتوریسم گسترده متمرکز وگسترده مناسب می­باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی برای ایجاد تعادل بین اکوتوریسم و حفاظت به منظور جلوگیری از آسیب منطقه و در نتیجه توسعه اکوتوریسم ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating of Ecotourism Development in the Village of Ziyarat in Gorgan Using GIS

چکیده [English]

The present research attempted to represent a clear picture of the capabilities and capacities of the under study area. The research method was descriptive-analytic, and the study was performed using GIS software. The required data layers including altitude maps, slope, slope direction, distance from the city, distance from the road, distance from the waterways, vegetation density, relative humidity, soil depth, soil texture, distance from the fault, distance from water resources and climatic parameters (temperature, precipitation and climate classes) were gathered. Then, by consolidation and overlaying the data layers in GIS area, the final map was drawn in order to classify the ecotourism activities in the area in three various zones (class 1 and 2 and inappropriate). The results from the extensive ecotourism final map showed that the maximum zone of class 2 equals 39.45 percent and the maximum zone from the concentrated ecotourism, class 2 equals 94.56 percent. Prioritizing ecotourism zones was done using the results of Choice Expert software, and it was found that the area was suitable for widespread and concentrated ecotourism. Finally, some suggestions were proposed for creating a balance between ecotourism and conservation in order to avoid damaging the area and so, ecotourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • locating
  • Ecotourism
  • AHP decision-making techniques
  • Ziyarat