شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگران شهری مطالعه موردی: شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 شهر تبریز به دلیل دارا بودن جاذبه‌هایاکو توریستی از یک‌سو و گردشگری تاریخیفرهنگی از سوی دیگر، توانمندی بسیار بالایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد؛ که تحقق این امر نیازمند برنامه‌ریزی جامع گردشگری و آماده‌سازیزیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز گردشگران می‌باشد. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر رضایت‌مندی گردشگران واردشده به شهر تبریز می‌باشد. بدین منظور داده‌های تحقیق از 384پرسشنامه گردآوری و با استفاده ازنرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. بر اساس نتایج حاصل ازنظر سنجی، بین خدمات گردشگری ارائه‌شده و میزان رضایت گردشگران همبستگی معناداری مشاهده می‌شود. طبق نتایجبه‌طور متوسط 88% از گردشگران دارای رضایت قابل‌قبول از خدمات ارائه‌شده هستند که 95% از آن‌هامتمایل به سفر مجدد به شهر تبریز هستند. ضریب همبستگی بین دو متغیر خدمات گردشگری ارائه‌شده و میزان رضایت گردشگران همبستگی قابل‌ملاحظه985%= r و سطح معنی‌داری (000/0sig =) مشاهده می‌شود. بنابراین، در رابطه با عناصر ضروری گردشگری (اقامت، تغذیه و تفریح) هر چه میزان خدمات ارائه‌شده به گردشگران از کمیت و کیفیت مطلوب‌تریبرخوردار باشد احساس رضایت و تمایل گردشگران به سفر مجدد به تبریز نیز افزایش می‌یابد. نکته قابل‌توجه دیگر تأکید زیاد گردشگران به گویه شرایط آب و هوایی و وجود اماکن تجاری و پارک و آرامش محیطی به‌عنوانمهم‌ترین عوامل مؤثر بر رضایت در شهر تبریز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification and Prioritization of Tourists’ Satisfaction: The Case of Tabriz

چکیده [English]

Tabriz due to its ecotourism, historical, and cultural attractions has the potential to attract tourists from both other countries and within Iran. Thus, it is necessary to develop a comprehensive tourism plan as well as the essential infrastructures and services needed by tourists visiting this city. The purpose of this study was to analyze the factors which may affect the satisfactions of tourists who visit Tabriz. The data were collected through questionnaires and were analyzed using the SPSS software. The results showed a significant correlation (r = 98%, sig = 0.000) between the services and tourists’ satisfaction. Based on the obtained results, 88 percent of the participants were satisfied with the services and 95 percent of them were willing to visit Tabriz again. It was concluded that accommodation, food, and entertainment, as well as the quality and quantity of services would affect tourists’ willingness to visit Tabriz again. Also, weather conditions, commercial centers, and parks were marked as the satisfaction indexes of tourism in Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Tourism
  • satisfaction
  • Tabriz
  • services