توسعه گردشگری آذربایجان شرقی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی (کریدور گردشگری تبریز- جلفا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گردشگری در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورها اهمیت دارد؛ تا آنجا که اقتصاددانان از آن به عنوان صادرات نامرئی یاد می‌کنند.گردشگری اغلب به عنوان کلید یا رمز رشد اقتصادی، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه به کار می‌رودAhjem,1999)). توسعه گردشگری راه حل کلی برای رفع همه مسایل شهری نیست؛ ولی بی‌شک توسعه گردشگری استان آذربایحان شرقی باعث توسعه ملی خواهد شد و راهبردی مناسب رابرای توسعه پایدار و کاهش محرومیت مناطق،پیش روی برنامه‌ریزان قرار خواهد داد. در زمان حاضر بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی‌شان را از گردشگری دریافت می‌کنند و درآمدهای گردشگری را برای توسعة زیرساخت‌های منطقه به کار می‌برند (.(Eccles and Casta, 1996 قابل ذکراست که کریدورگردشگری تبریز -جلفا شامل دو محور تبریز- پیام وتبریز- جلفاست که در مقاله دو محور به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است.یافته‌های تحقیق نشان دهنده آن است که این دو محور به رغم برخوردار بودن از ظرفیت‌های بالای گردشگری در بخش‌های تاریخی،فرهنگی و طبیعی، وجود عواملی مانند کمبود امکانات زیربنایی و رفاهی،تعدد تصمیم‌گیران و مسایل مدیریتی و ضعف تبلیغاتی مانع رونق صنعت گردشگری در این دو محور شده است.
اصلاح نهادهای مدیریتی،تقویت تبلیغات، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی،تعامل بیشتر بین مسئولان و سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم  در این دو محور می‌تواند گردشگری را به عامل ارز آور و اشتغال‌زا تبدیل کند.نتایج این پژوهش می‌تواند در سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی و شهرداری شهرستان تبریز،جلفا و مرند وشرکت‌های گردشگری کاربرد داشته باشد

کلیدواژه‌ها