راهکارهای توسعه گردشگری در ناحیه اشکورات گیلان با استفاده از مدل تحلیلی SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه به دلیل اثرات چشمگیری که فعالیت­های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرندۀ گردشگران برجای می­گذارد، توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف می­شود. اینمقاله راهکارهای توسعه گردشگری در ناحیه اشکورات شهرستان رودسر با  توجه به قابلیت­ها و محدودیت­های بخش گردشگری این ناحیه و تعیین و ارائه راهبردهاراهکارهای مناسب به منظور توسعه گردشگری را  مورد بررسی قرار داده است. از این رو مقاله حاضر از  نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه­ای و پیمایشی بدست آمده است. جهت ارائه راهبردها و راهکارهای مناسب از طریق تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدها،  از مدل تحلیلی SWOT استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان می­دهد که هر چند ناحیه اشکورات از قابلیت­ها و در نتیجه نقاط قوت زیادی در زمینه گردشگری و با توجه به فرصت­های پیش روی آن جهت  توسعه این فعالیت برخوردار است، ولی ضعف­ها و تهدیدهای نیز در این زمینه مشاهده وجو دارد که با توجه به کوهستانی بودن ناحیه اشکورات و آستانه آسیب پذیری آن به ویژه از نظرامکانات و تأسیسات گردشگری و مسائل زیست محیطی، تدوین و ارائه سیاست­های مناسب با ویژگی­های جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه در راستای رفع موانع و محدودیت­ها و  بهره­برداری بهینه از مزیت­های نسبی آن، احساس می­شود.

کلیدواژه‌ها